รายงานผู้บาดเจ็บ เทศกาล สงกรานต์ 2553                                                                                                           ทำรายงาน   วันที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา : 14:56 น.

ลำดับ ชื่อ - สกุล โรงพยาบาล วันเกิดเหตุ เวลา เพศ อายุ สถานะ ยานพาหนะ มาตรการ สุรา นำส่ง/EMS Refer/Admit ผลการรักษา จำนวนวันที่รักษา
ผู้บาดเจ็บ*คู่กรณี*
 1  mr.Balkridan Khan  ห้วยแถลง  12 10:01-11:00 น.   ชาย  36  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 2  กิตติ คิดรอบ  คง  12 16:01-17:00 น.   ชาย  13  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถจักรยาน   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 3  เกรียงไกร โฉมพรมราช  โชคชัย  12 18:01-19:00 น.  ชาย  30  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 4  เกียรติศักดิ์ ตะบุชน  คง  12 13:01-14:00 น.  ชาย  11  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 5  เกียรติศักดิ์ หาสันเทียะ  ด่านขุนทด  12 14:01-15:00 น.   ชาย  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 6  โกวิทย์ คัมภีระ  สีคิ้ว  12 ไม่ทราบ  ชาย  15  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 7  โกศล สิงห์สุพรรณ  คง  12 24:01-01:00 น.  ชาย  26  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 8  คณิต ศีรสอาด  พิมาย  12 15:01-16:00 น.  ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 9  จสอ.จรัส กองเมืองปั  ปักธงชัย  12 23:01-24:00 น.   ชาย  48  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 10  จักรพงษ์ ช่วยกลาง  พิมาย  12 13:01-14:00 น.  ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 11  จารุ ทวีแก้ว  โนนสูง  12 15:01-16:00 น.  ชาย  20  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 12  จีรพันธ์ สุขุมวรรณ์  ด่านขุนทด  12 09:01-10:00 น.   หญิง  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 13  เจริญชัย เกนขุนทด  ด่านขุนทด  12 14:01-15:00 น.   ชาย  40  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 14  ฉลอง สาระสำคัญ  พิมาย  12 13:01-14:00 น.  ชาย  39  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 15  ชัชวาล อ่อนสุวรรณ์  พิมาย  12 09:01-10:00 น.   ชาย  11  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 16  ชาตรี ประเสริฐวงษา  บ้านเหลื่อม  12 11:01-12:00 น.  ชาย  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 17  ญานภัทร นามพิมาย  พิมาย  12 18:01-19:00 น.  หญิง  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 18  ณัฐริกา ราชสุวรรณ์  ด่านขุนทด  12 09:01-10:00 น.   หญิง  13  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 19  ด.ช.จักรภัทร จิรกฤตเกรียงไกร  หนองบุนนาก  12 14:01-15:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 20  ด.ช.เจษฏภรณ์ วุฒิลาภ  ชุมพวง  12 11:01-12:00 น.  ชาย  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 21  ด.ช.ตะวัน ชัยสระน้อย  ปักธงชัย  12 15:01-16:00 น.  ชาย  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 22  ด.ช.ธีรวุฒิ หวานสูงเนิน  หนองบุนนาก  12 17:01-18:00 น.   ชาย  คนเดินเท้า  อื่น ๆ  จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 23  ด.ช.นันทวัฒน์ แนะนำ  ปากช่องนานา  12 03:01-04:00 น.  ชาย  14  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 24  ด.ช.นันทวัฒน์ แนะนำ  ปากช่องนานา  12 03:01-04:00 น.  ชาย  14  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 25  ด.ช.พงศธร สีแดง  ชุมพวง  12 05:01-06:00 น.  ชาย  ผู้โดยสาร  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 26  ด.ญ. ชฎาภรณ์ เจียกโคกกรวด  โนนไทย  12 13:01-14:00 น.  หญิง  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 27  ด.ญ.กิตติยา เทพนอก  ปักธงชัย  12 10:01-11:00 น.   หญิง  12  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 28  ด.ญ.ณัฐธิดา ท่าซุง  พระทองคำ  12 17:01-18:00 น.   หญิง  14  ผู้ขับขี่  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 29  ด.ญ.นันทิตา อินโคตร  ห้วยแถลง  12 10:01-11:00 น.   หญิง  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 30  ด.ญ.พรรพรรณ์ เทพนอก  ปักธงชัย  12 10:01-11:00 น.   หญิง  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 31  ด.ญ.เมมา มณีน้อย  ปักธงชัย  12 09:01-10:00 น.   หญิง  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 32  ด.ญ.รพีพร ตุ่นกระโทก  หนองบุนนาก  12 17:01-18:00 น.   หญิง  14  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 33  ด.ญ.สุภัสสร เผือกพันธ์  ปากช่องนานา  12 02:01-03:00 น.   หญิง  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 34  ด.ญ.อภิญญา เทพนอก  ปักธงชัย  12 10:01-11:00 น.   หญิง  11  ผู้โดยสาร  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 35  ดช. ปราโมทย์ พุทไธสง  ชุมพวง  12 19:01-20:00 น.   ชาย  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 36  ดช. อดิสร ทานคำ  ชุมพวง  12 15:01-16:00 น.  ชาย  ผู้โดยสาร  รถจักรยาน   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 37  ดช.ธีระนัย ตลาดโพธิ์  สำทะเมนชัย  12 18:01-19:00 น.  ชาย  12  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 38  ดญ. พลอยวิชา เสาศิลา  ชุมพวง  12 13:01-14:00 น.  หญิง  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 39  ดารากร ศริษาพุทธ  สีคิ้ว  12 12:01-13:00 น.   ชาย  25  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 40  เด็กชายวีรยุทธ แนบกิ่ง  ครบุรี  12 09:01-10:00 น.   ชาย  12  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 41  ทัด ตมกลาง  โนนสูง  12 01:01-02:00 น.  ชาย  40  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  เข็มขัด  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 42  ทับทิม ภูอาจ  เสิงสาง  12 18:01-19:00 น.  หญิง  39  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 43  ทิตยา จันทร์จำรัส  โนนสูง  12 01:01-02:00 น.  หญิง  17  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  เข็มขัด  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 44  เทวี ใช้ช้าง  จักราช  12 16:01-17:00 น.   หญิง  63  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 45  ธนพล ปลั่งกลาง  โนนสูง  12 20:01-21:00 น.  ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 46  ธวัชชัย นุมขุนทด  ด่านขุนทด  12 09:01-10:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 47  ธัญญารัตน์ สกิดขวา  จักราช  12 09:01-10:00 น.   หญิง  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 48  ธีรพงษ์ ศรีทองหลาง  โนนสูง  12 15:01-16:00 น.  ชาย  37  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 49  ธีรภัทร ปุ๋ยนอก  คง  12 13:01-14:00 น.  ชาย  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 50  ธีรวุฒิ ดวงประสิทธิ์  สาตรเวช นครราชสีมา  12 15:01-16:00 น.  ชาย  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 51  ธีระวัฒน์ รัตนชัย  เสิงสาง  12 18:01-19:00 น.  ชาย  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 52  น.lสทวินันท์ โลจรัส  เซนต์เมรี  12 18:01-19:00 น.  หญิง  15  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 53  น.ส อรพวรณ ไชยสระแก้ว  บัวใหญ่  12 19:01-20:00 น.   หญิง  23  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 54  น.ส.กัญญา เกตแก้ว  พระทองคำ  12 17:01-18:00 น.   หญิง  16  ผู้โดยสาร  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 55  น.ส.กานดา ตันกระโทก  หนองบุนนาก  12 17:01-18:00 น.   หญิง  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 56  น.ส.นิรัญญา ภูมิจันทึก  สีคิ้ว  12 13:01-14:00 น.  หญิง  16  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 57  น.ส.ประกายแก้ว คงชนะ  ปากช่องนานา  12 03:01-04:00 น.  หญิง  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 58  น.ส.ปาริชาติ พรมจันทึก  ปากช่องนานา  12 17:01-18:00 น.   หญิง  29  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 59  น.ส.มารีน ชาติธรรมรักษ์  สีคิ้ว  12 14:01-15:00 น.   หญิง  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 60  น.ส.ละเอียด ดีพังเทียม  พระทองคำ  12 15:01-16:00 น.  หญิง  41  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 61  น.ส.ศิริจิตร อักวะรัง  สีคิ้ว  12 11:01-12:00 น.  หญิง  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 62  น.ส.สายฝน ขอสุข  หนองบุนนาก  12 05:01-06:00 น.  หญิง  20  ผู้โดยสาร  รถบรรทุก   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 63  น.ส.สุภา ขัติวงค์  สีคิ้ว  12 23:01-24:00 น.   ชาย  27  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 64  น.ส.อริสรา ญาติจันทึก  สีคิ้ว  12 13:01-14:00 น.  หญิง  23  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 65  นฤดล ขัติยะวงค์  สูงเนิน  12 18:01-19:00 น.  ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 66  นฤมล แก้วทรัพย์เจริญ  แก้งสนามนาง  12 21:01-22:00 น.   หญิง  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 67  นส อรสา สุขสุทธ์  ป.แพทย์ นครราชสีมา  12 16:01-17:00 น.   หญิง  30  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 68  นส นฤภัค ก่อนันทวัฒ์  เซนต์เมรี  12 13:01-14:00 น.  หญิง  25  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 69  นัตถวุธ ศรีพยอม  มหาราชนครราชสีมา  12 22:01-23:00 น.   ชาย  26  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 70  นาง บุญช่วย นักธรรม  ป.แพทย์ นครราชสีมา  12 10:01-11:00 น.   หญิง  45  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 71  นางชลธิชา แฟสันเทียะ  พระทองคำ  12 06:01-07:00 น.   หญิง  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 72  นางดาว สำราญรื่น  หนองบุนนาก  12 17:01-18:00 น.   หญิง  28  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 73  นางติ๋ว พุดทะเล  ค่ายสุรนารี นครราชสีมา  12 17:01-18:00 น.   หญิง  43  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 74  นางแต๋ว วงค์ศรีสังข์  ค่ายสุรนารี นครราชสีมา  12 23:01-24:00 น.   หญิง  56  คนเดินเท้า  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 75  นางทองปลิวโลจรัส  เซนต์เมรี  12 18:01-19:00 น.  หญิง  48  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 76  นางทิพวรรณ โคกสวัสดิ์  สูงเนิน  12 01:01-02:00 น.  หญิง  29  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 77  นางบุญมี รุ่งกระจ่าง  ปากช่องนานา  12 24:01-01:00 น.  หญิง  40  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 78  นางบุญมี รุ่งกระจ่าง  ปากช่องนานา  12 24:01-01:00 น.  หญิง  40  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 79  นางยาใจ ชาติเมืองปัก  ปักธงชัย  12 09:01-10:00 น.   หญิง  48  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 80  นางรัตนะ เภาเกาะ  จักราช  12 13:01-14:00 น.  หญิง  45  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 81  นางวิไลพร ศร๊โพธิ์วัง  ปากช่องนานา  12 02:01-03:00 น.   หญิง  25  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 82  นางสาวสุนิสา ตันสำโรง  ครบุรี  12 09:01-10:00 น.   หญิง  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 83  นางโสภา ผลทับทิม  หนองบุนนาก  12 20:01-21:00 น.  หญิง  39  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 84  นางอรทัย แนบกิ่ง  ครบุรี  12 09:01-10:00 น.   หญิง  33  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 85  นางอารี บุญหว่าน  ชุมพวง  12 15:01-16:00 น.  หญิง  49  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 86  นางอำไพ ทึนหาญ  ค่ายสุรนารี นครราชสีมา  12 23:01-24:00 น.   หญิง  43  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 87  นาย สุทธิรักษ์ กุนา  ป.แพทย์ นครราชสีมา  12 19:01-20:00 น.   ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 88  นาย จตุรงค์ ดครมกระโทก  ค่ายสุรนารี นครราชสีมา  12 19:01-20:00 น.   ชาย  29  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 89  นาย เล็ง เกวียนโคกกรวด  ค่ายสุรนารี นครราชสีมา  12 17:01-18:00 น.   ชาย  63  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 90  นาย สมจิตร ฤทธิ์กลาง  สีคิ้ว  12 11:01-12:00 น.  ชาย  40  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 91  นายกฤษณะ ล้อมกระโทก  ครบุรี  12 20:01-21:00 น.  ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 92  นายเกรียงศักดิ์ แสนกาสา  ห้วยแถลง  12 17:01-18:00 น.   ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 93  นายคมกริช คมหลัก  ปากช่องนานา  12 03:01-04:00 น.  ชาย  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 94  นายคมกริช คมหลัก  ปากช่องนานา  12 03:01-04:00 น.  ชาย  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 95  นายจวน สมบัว  ชุมพวง  12 15:01-16:00 น.  ชาย  51  ผู้ขับขี่  สามล้อเครื่อง   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 96  นายจักรกริช แบงกระโทก  หนองบุนนาก  12 24:01-01:00 น.  ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 97  นายจักรกริช แบงกระโทก  หนองบุนนาก  12 24:01-01:00 น.  ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 98  นายจักรพงษ์ ตาละลักษณ์  ปากช่องนานา  12 19:01-20:00 น.   ชาย  35  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 99  นายจิตร ตุ้มสูงเนิน  ขามทะเลสอ  12 11:01-12:00 น.  ชาย  36  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 100  นายชราวุธ ภัควันต์  ปากช่องนานา  12 20:01-21:00 น.  ชาย  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 101  นายชัยพร จีนดอน  พระทองคำ  12 15:01-16:00 น.  ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 102  นายเชน สุขขัง  พระทองคำ  12 15:01-16:00 น.  ชาย  36  ผู้โดยสาร  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 103  นายณรากร เม่าสูงเนิน  สูงเนิน  12 13:01-14:00 น.  ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 104  นายณัฐพล พรหมบุตร  ค่ายสุรนารี นครราชสีมา  12 03:01-04:00 น.  ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 105  นายณัฐพล ศรีเจริญ  เซนต์เมรี  12 03:01-04:00 น.  ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 106  นายต่อศักดิ์ อรุณพรม  ปากช่องนานา  12 16:01-17:00 น.   ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 107  นายทองแดง ทองวิเศษ  ห้วยแถลง  12 04:01-05:00 น.  ชาย  46  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 108  นายธนพล ฝอยจะโป๊ะ  ครบุรี  12 15:01-16:00 น.  ชาย  42  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 109  นายธีรณัฐ เผือกพันธ์  ปากช่องนานา  12 02:01-03:00 น.   ชาย  30  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 110  นายนำชัย ชิดโคกกรวด  ขามทะเลสอ  12 02:01-03:00 น.   ชาย  28  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 111  นายนิกร คล้อยสูงเนิน  ด่านขุนทด  12 03:01-04:00 น.  ชาย  25  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 112  นายนิมิตร ชัยเดช  ชุมพวง  12 09:01-10:00 น.   ชาย  45  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 113  นายบรรจง โคตะมาย  ปักธงชัย  12 11:01-12:00 น.  ชาย  21  ผู้ขับขี่  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 114  นายบัวชุม พรมไพร  ชุมพวง  12 14:01-15:00 น.   ชาย  33  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   เข็มขัด  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 115  นายบุญมี กรุงโคกกรวด  ขามทะเลสอ  12 03:01-04:00 น.  ชาย  19  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 116  นายประจวบ คิดเห็น  หนองบุนนาก  12 17:01-18:00 น.   ชาย  62  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 117  นายประมุก ภูโคกรักษ์  ด่านขุนทด  12 05:01-06:00 น.  ชาย  39  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 118  นายปริญญา เดชสูงเนิน  ห้วยแถลง  12 20:01-21:00 น.  ชาย  33  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 119  นายพรรพต เผือกพันธ์  ปากช่องนานา  12 02:01-03:00 น.   ชาย  47  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 120  นายพลวัตน์ ใสรัมย์  ห้วยแถลง  12 01:01-02:00 น.  ชาย  17  ผู้โดยสาร  อื่น ๆ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 121  นายพิจิตร ภูโคกรักษ์  ด่านขุนทด  12 05:01-06:00 น.  ชาย  50  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 122  นายยุรนันท์ นาจันทึก  สีคิ้ว  12 04:01-05:00 น.  ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 123  นายโยธิน สวัสดิ์ดี  พระทองคำ  12 16:01-17:00 น.   ชาย  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 124  นายระวีพงศ์ คราดกระโทก  ครบุรี  12 21:01-22:00 น.   ชาย  25  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 125  นายราชันย์ บุญหว่าน  ชุมพวง  12 15:01-16:00 น.  ชาย  46  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 126  นายวรพจน์ มีคล้าย  เซนต์เมรี  12 09:01-10:00 น.   ชาย  25  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 127  นายวรพจน์ พินิจ  ครบุรี  12 20:01-21:00 น.  ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 128  นายวัง ร้อยจันทึก  เซนต์เมรี  12 12:01-13:00 น.   ชาย  25  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 129  นายวานิช สังข์แสง  ปากช่องนานา  12 21:01-22:00 น.   ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 130  นายวิรัตน์ เฉลยปราบ  เซนต์เมรี  12 11:01-12:00 น.  ชาย  35  ผู้โดยสาร  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 131  นายวิศนุ กึนสันเทียะ  พระทองคำ  12 21:01-22:00 น.   ชาย  26  ผู้ขับขี่  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 132  นายไวยะวิทย์ รอดตะขบ  ปักธงชัย  12 10:01-11:00 น.   ชาย  33  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 133  นายศักดิ์ชัย ทองเกลี้ยง  หนองบุนนาก  12 05:01-06:00 น.  ชาย  22  ผู้โดยสาร  รถบรรทุก   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 134  นายสมจิตร แหนกระโทก  ครบุรี  12 18:01-19:00 น.  ชาย  48  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 135  นายสมจิตร ยังยิ่งทรัพย์  ปากช่องนานา  12 10:01-11:00 น.   ชาย  59  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 136  นายสมชาย ปะกาเวสุ  ชุมพวง  12 13:01-14:00 น.  ชาย  28  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 137  นายสมพงษ์ ปลิวกระโทก  หนองบุนนาก  12 18:01-19:00 น.  ชาย  58  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 138  นายสมภพ ปิยอิสรางกุร  ค่ายสุรนารี นครราชสีมา  12 18:01-19:00 น.  ชาย  46  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 139  นายสำราญ จารึกกลาง  ขามสะแกแสง  12 19:01-20:00 น.   ชาย  58  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 140  นายสุทิศ แสวงสุข  หนองบุนนาก  12 05:01-06:00 น.  ชาย  29  ผู้ขับขี่  รถบรรทุก   ไม่มี/ล้มเอง   เข็มขัด  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 141  นายสุนันท์ เจียมกิ่ง  ปักธงชัย  12 17:01-18:00 น.   ชาย  46  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 142  นายแสกสรร ตรีกลางดอน  พระทองคำ  12 17:01-18:00 น.   ชาย  16  ผู้โดยสาร  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 143  นายหม้อ ภูชาดา  ครบุรี  12 12:01-13:00 น.   ชาย  69  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถโดยสาร 4 ล้อ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 144  นายเหรียญ ฉลองกลาง  หนองบุนนาก  12 01:01-02:00 น.  ชาย  45  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 145  นายเหรียญ ฉลองกลาง  หนองบุนนาก  12 01:01-02:00 น.  ชาย  45  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 146  นายอนันต์ อุทุมพร  ชุมพวง  12 05:01-06:00 น.  ชาย  21  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 147  นายอภิชัย อบมาลี  ปากช่องนานา  12 19:01-20:00 น.   ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ใส่หมวก  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 148  นายอภิเชษฐ ปิ่นจันทึก  สีคิ้ว  12 23:01-24:00 น.   ชาย  28  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 149  นายอร่ามศรี รุ่งแสง  ปากช่องนานา  12 02:01-03:00 น.   ชาย  32  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 150  นายอร่ามศรี รุ่งแสง  ปากช่องนานา  12 02:01-03:00 น.   ชาย  32  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 151  นายอรุณ มีสุข  พระทองคำ  12 14:01-15:00 น.   ชาย  35  ผู้ขับขี่  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 152  นายอัครชัย มณีสุข  ปากช่องนานา  12 10:01-11:00 น.   ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 153  นายอัศวิน แดงสันเทียะ  พระทองคำ  12 15:01-16:00 น.  ชาย  18  ผู้ขับขี่  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ทราบ  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 154  นายอาณาจักร โสภาค  สำทะเมนชัย  12 03:01-04:00 น.  ชาย  27  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 155  นายเอกมันต์ จันทร์เพ็ญ  โนนไทย  12 17:01-18:00 น.   ชาย  18  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 156  นายเอกรินทร์ พรมจันทึก  ปากช่องนานา  12 17:01-18:00 น.   ชาย  35  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 157  นิเวช อนุอัน  บ้านเหลื่อม  12 11:01-12:00 น.  ชาย  34  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  เจ้าหน้าที่ตำรวจ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 158  นิสารัตน์ กิ่งกลาง  พิมาย  12 19:01-20:00 น.   หญิง  26  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 159  บุญเชิด สายจันอัด  มหาราชนครราชสีมา  12 20:01-21:00 น.  หญิง  47  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ทุเลา/หาย  
 160  บุญมา สวัสดี  แก้งสนามนาง  12 15:01-16:00 น.  ชาย  27  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 161  บุญมี ใจเอื้อ  เสิงสาง  12 17:01-18:00 น.   ชาย  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 162  เบญจมาศ สีวังราด  คง  12 13:01-14:00 น.  หญิง  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 163  ปฐภี จริงโพธิ์  จักราช  12 19:01-20:00 น.   ชาย  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 164  ประดับ รื่นโพธิ์กลาง  พิมาย  12 19:01-20:00 น.   หญิง  59  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 165  ประทวน สองขุนทด  ด่านขุนทด  12 09:01-10:00 น.   ชาย  36  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 166  ปัญญา รักษาพันธ์  แก้งสนามนาง  12 23:01-24:00 น.   ชาย  13  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 167  ปัทมา อุตส่าห์การ  พิมาย  12 11:01-12:00 น.  หญิง  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 168  ปิติพร เทินสะเกษ  จักราช  12 13:01-14:00 น.  หญิง  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 169  พรรณธิดา เครือเนตร  มหาราชนครราชสีมา  12 08:01-09:00 น.   หญิง  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 170  พัชรา ใจสว่าง  จักราช  12 09:01-10:00 น.   หญิง  16  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 171  พัตชลี กลิ้งโพธิ์  มหาราชนครราชสีมา  12 20:01-21:00 น.  หญิง  35  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 172  พิตรพิบูล ปานทอง  เสิงสาง  12 21:01-22:00 น.   ชาย  29  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 173  พิพัฒน์ วรเชษฐ  มหาราชนครราชสีมา  12 08:01-09:00 น.   ชาย  29  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 174  ไพรัช พุดขุนทด  มหาราชนครราชสีมา  12 20:01-21:00 น.  ชาย  27  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 175  มนัสนันท์ ขอสันเทียะ  มหาราชนครราชสีมา  12 22:01-23:00 น.   หญิง  29  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ทุเลา/หาย  
 176  มานพ เข็มเพ็ชร  พิมาย  12 19:01-20:00 น.   ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 177  มุทิตา ปรีชาญาณ  ด่านขุนทด  12 09:01-10:00 น.   หญิง  ผู้โดยสาร  อื่น ๆ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 178  ยศวดี สองขุนทด  ด่านขุนทด  12 09:01-10:00 น.   หญิง  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 179  รัตนาวดี เปล่งสันเทียะ  ด่านขุนทด  12 09:01-10:00 น.   หญิง  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 180  รันจวน บุดตะ  เสิงสาง  12 22:01-23:00 น.   หญิง  43  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 181  เรไร ดีเดิม  เสิงสาง  12 18:01-19:00 น.  หญิง  28  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 182  ลักษ์ วงสุตาล  โชคชัย  12 01:01-02:00 น.  ชาย  45  ไม่ทราบ  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 183  วรรณษา สนิทชอบ  คง  12 16:01-17:00 น.   หญิง  ผู้โดยสาร  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 184  วรสินธ์ นึกกระโทก  มหาราชนครราชสีมา  12 02:01-03:00 น.   ชาย  25  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 185  วรัญญา พะคุละ  จักราช  12 15:01-16:00 น.  ชาย  46  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 186  วัลลภ จอดนอก  จักราช  12 21:01-22:00 น.   ชาย  36  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 187  วารินทร์ ไชยรัมย์  โนนสูง  12 01:01-02:00 น.  หญิง  31  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 188  วาสนา ตาบสันเทียะ  ด่านขุนทด  12 17:01-18:00 น.   หญิง  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 189  วิชัย มานะจิต  บ้านเหลื่อม  12 23:01-24:00 น.   ชาย  41  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 190  วิยะดา พิรักษา  คง  12 09:01-10:00 น.   หญิง  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 191  วิโรจน์ กองปูนกลาง  มหาราชนครราชสีมา  12 19:01-20:00 น.   ชาย  33  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 192  วีนัส ระหาญนอก  บ้านเหลื่อม  12 19:01-20:00 น.   ชาย  34  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 193  วีระพล ใยมะเดื่อ  สีคิ้ว  12 17:01-18:00 น.   ชาย  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 194  ศศิธร แหวกแสวง  เสิงสาง  12 10:01-11:00 น.   หญิง  27  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 195  ศิราทิพย์ ศรีรักสูงเนิน  โนนสูง  12 15:01-16:00 น.  หญิง  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 196  ศิริพัฒ ดินจันทึก  พิมาย  12 19:01-20:00 น.   ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 197  ศิวะ ไชยนิคม  แก้งสนามนาง  12 23:01-24:00 น.   ชาย  13  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 198  สกล เสมา  มหาราชนครราชสีมา  12 17:01-18:00 น.   ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 199  สกุลเกศ ด่านกระโทก  พิมาย  12 02:01-03:00 น.   หญิง  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 200  สง่า ช่างหล่อ  พิมาย  12 13:01-14:00 น.  หญิง  37  คนเดินเท้า  ไม่ทราบ   ไม่ทราบ   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 201  สมควร หงษ์บูชา  สีคิ้ว  12 14:01-15:00 น.   ชาย  68  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 202  สมร แป้นกระโทก  โชคชัย  12 01:01-02:00 น.  ชาย  47  ผู้โดยสาร  อื่น ๆ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 203  สมหมาย แขนโคกกรวด  มหาราชนครราชสีมา  12 09:01-10:00 น.   หญิง  48  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   รถบรรทุก   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ทุเลา/หาย  
 204  สมาน มากกลาง  โนนสูง  12 22:01-23:00 น.   ชาย  39  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 205  สมาน ฤทธิ์กำลัง  บ้านเหลื่อม  12 09:01-10:00 น.   ชาย  34  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 206  สมิท หนุนกระโทก  จักราช  12 19:01-20:00 น.   ชาย  38  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 207  สรายุทธ ทิมใจ  มหาราชนครราชสีมา  12 01:01-02:00 น.  ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 208  สวง สิทธิ์เสือ  สีคิ้ว  12 15:01-16:00 น.  ชาย  44  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 209  สำลี ใจเอื้อ  โนนสูง  12 01:01-02:00 น.  หญิง  54  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 210  สิทธิชัย บัวขม  โนนสูง  12 24:01-01:00 น.  ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 211  สุภาพ สุวรรณจิตร  มหาราชนครราชสีมา  12 20:01-21:00 น.  หญิง  33  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 212  สุรสิทธิ์ เที่ยงกระโทก  โชคชัย  12 22:01-23:00 น.   ชาย  27  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 213  สุรินทร์ วิยาสิงห์  เสิงสาง  12 20:01-21:00 น.  ชาย  19  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 214  สุริยงค์ คำแก้ว  พิมาย  12 15:01-16:00 น.  ชาย  23  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  รถบรรทุก   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 215  โสภิดา ดอนนอก  คง  12 16:01-17:00 น.   หญิง  15  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   รถจักรยาน   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 216  อดุลย์ ภูสิม  มหาราชนครราชสีมา  12 20:01-21:00 น.  ชาย  29  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 217  อนุชิต แสงห้าว  เสิงสาง  12 24:01-01:00 น.  ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 218  อนุรักษ์ ปัญญาโส  โชคชัย  12 19:01-20:00 น.   ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 219  อนุวัฒน์ ครูพิมาย  พิมาย  12 15:01-16:00 น.  ชาย  23  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 220  อภิชาติ ดวงประสิทธิ์  สาตรเวช นครราชสีมา  12 15:01-16:00 น.  ชาย  15  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 221  อภิวัฒน์ สระแก้ว  เสิงสาง  12 20:01-21:00 น.  ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 222  อรชร ครูพิมาย  พิมาย  12 15:01-16:00 น.  หญิง  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 223  อริญชยา ทองมาตรา  มหาราชนครราชสีมา  12 08:01-09:00 น.   หญิง  42  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 224  อารีย์ พูนเกษม  พิมาย  12 11:01-12:00 น.  หญิง  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 225  อำนวย เชิงรัมย์  เสิงสาง  12 20:01-21:00 น.  ชาย  40  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 226  อิสระ ศรีคำ  พิมาย  12 19:01-20:00 น.   ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 227  อุสา ดาบสันเทียะ  โนนสูง  12 01:01-02:00 น.  หญิง  35  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ปิคอัพ  เข็มขัด  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 228  เอกลักษณ์ ไกล้กระโทก  โชคชัย  12 16:01-17:00 น.   ชาย  25  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 229   สมภาร รักษจันทึก  สีคิ้ว  13 10:01-11:00 น.   หญิง  39  คนเดินเท้า  อื่น ๆ  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 230  กมลภร ถาวรชอบ  วังน้ำเขียว  13 13:01-14:00 น.  หญิง  ผู้โดยสาร  รถตู้   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 231  กฤษดา พรมบุตร  คง  13 ไม่ทราบ  ชาย  10  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 232  กิตติยา บรรจงปรุ  จักราช  13 17:01-18:00 น.   ชาย  23  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 233  กิติ เมืองจำนง  มหาราชนครราชสีมา  13 23:01-24:00 น.   ชาย  29  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ทุเลา/หาย  
 234  เกรียงไกร ด่านต้องกระโทก  มหาราชนครราชสีมา  13 20:01-21:00 น.  ชาย  23  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 235  เกศสุดา ศรีนอก  คง  13 13:01-14:00 น.  หญิง  14  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 236  คมสันต์ สรวงนอก  มหาราชนครราชสีมา  13 13:01-14:00 น.  ชาย  20  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 237  ครรชิต จรัญจอหอ  โนนสูง  13 10:01-11:00 น.   ชาย  25  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 238  จรัญญา หยาดน้ำ  คง  13 06:01-07:00 น.   หญิง  24  ผู้โดยสาร  รถโดยสารใหญ่  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 239  จสต.บุญเลิศ กองโคกสูง  โนนไทย  13 16:01-17:00 น.   ชาย  48  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 240  จารุวรรณ คงนาคพะเนา  โชคชัย  13 14:01-15:00 น.   หญิง  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   สามล้อเครื่อง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 241  จ่าสิบเอกศิริมงคล พลนิกร  ปากช่องนานา  13 02:01-03:00 น.   ชาย  42  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 242  จิรภา คงรอด  คง  13 13:01-14:00 น.  หญิง  13  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 243  จุฬา ทองไพโรจน์  ป.แพทย์ นครราชสีมา  13 20:01-21:00 น.  หญิง  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 244  ฉวีวรรณ ห้อขุนทด  สูงเนิน  13 10:01-11:00 น.   หญิง  50  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 245  โฉม กรองโคกกรวด  สาตรเวช นครราชสีมา  13 07:01-08:00 น.  ชาย  48  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 246  ชนนิชา สีอ้าย  คง  13 13:01-14:00 น.  หญิง  12  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   รถโดยสารใหญ่  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 247  ชลธิชา เสียนขุนทด  โชคชัย  13 14:01-15:00 น.   หญิง  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   สามล้อเครื่อง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 248  ชัยวัฒน์ อัคลา  คง  13 06:01-07:00 น.   ชาย  26  ผู้โดยสาร  รถโดยสารใหญ่  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 249  ชาลี ถาวรชอบ  วังน้ำเขียว  13 13:01-14:00 น.  หญิง  60  ผู้โดยสาร  รถตู้   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 250  ญาดา หาญนอก  คง  13 13:01-14:00 น.  หญิง  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 251  ณัชชา วงศ์ษร  สูงเนิน  13 14:01-15:00 น.   หญิง  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 252  ณัฐกร กาฬสินธุ์  โชคชัย  13 24:01-01:00 น.  ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 253  ณัฐวุฒิ แชจอหอ  มหาราชนครราชสีมา  13 13:01-14:00 น.  ชาย  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 254  ณิชนันทน์ กิตติกัลยานันท์  คง  13 06:01-07:00 น.   หญิง  22  ผู้โดยสาร  รถโดยสารใหญ่  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 255  ณีรนุช ถาวรชอบ  วังน้ำเขียว  13 13:01-14:00 น.  หญิง  ผู้โดยสาร  รถตู้   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 256  ด,ช,ธีรพงษ์ หยวกกลาง  ปักธงชัย  13 14:01-15:00 น.   ชาย  13  ผู้ขับขี่  ไม่มี/ล้มเอง   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 257  ด.ช.เกียรติศักดิ์ ชิตสระน้อย  ปักธงชัย  13 16:01-17:00 น.   ชาย  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 258  ด.ช.ไกรวิชญ์ ฟองไซร  พิมาย  13 06:01-07:00 น.   ชาย  12  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 259  ด.ช.จักรพันธ์ มีพวงผล  หนองบุนนาก  13 07:01-08:00 น.  ชาย  13  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 260  ด.ช.ณัฐพงษ์ ศรีสุขโคตร  พิมาย  13 08:01-09:00 น.   ชาย  14  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย   10 
 261  ด.ช.ธนพล ทวีเภค  ปักธงชัย  13 08:01-09:00 น.   ชาย  12  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 262  ด.ช.ธนวัฒน์ ภูมิกระจ่าง  ปักธงชัย  13 09:01-10:00 น.   ชาย  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   ปิคอัพ  ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 263  ด.ช.นิปัจการ อ่อนนอก  โนนไทย  13 10:01-11:00 น.   ชาย  13  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 264  ด.ช.นิรวิทธิ์ บัวศรี  ชุมพวง  13 16:01-17:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 265  ด.ช.ปัญญา เพียรไธสง  เสิงสาง  13 07:01-08:00 น.  ชาย  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 266  ด.ช.ปัณณวิญช์ พึ่งแก้ว  ปากช่องนานา  13 18:01-19:00 น.  ชาย  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 267  ด.ช.ปิลันย์ สามขุนทด  บัวใหญ่  13 15:01-16:00 น.  ชาย  คนเดินเท้า  อื่น ๆ  จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 268  ด.ช.พงศธร วิวัฒน์เรืองเดช  โนนไทย  13 13:01-14:00 น.  ชาย  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 269  ด.ช.พุทธพล พิพิธสุนทร  ปากช่องนานา  13 11:01-12:00 น.  ชาย  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 270  ด.ช.วรวุฒิ รอดสันเทียะ  ขามทะเลสอ  13 10:01-11:00 น.   ชาย  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 271  ด.ช.ศราวุฒิ แทนรินทร์  แก้งสนามนาง  13 13:01-14:00 น.  ชาย  10  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 272  ด.ช.ศุภกรานต์ สมศรีแก้ว  บัวใหญ่  13 17:01-18:00 น.   ชาย  14  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   เข็มขัด  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 273  ด.ช.อมรเทพ ศิริโรจน์  โนนไทย  13 13:01-14:00 น.  ชาย  13  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 274  ด.ช.เอราวัณ ศรีละคร  ปักธงชัย  13 03:01-04:00 น.  ชาย  ผู้โดยสาร  รถบรรทุก   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  เจ้าหน้าที่ตำรวจ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 275  ด.ญ.จิตราภรณ์ โปยขุนทด  ด่านขุนทด  13 16:01-17:00 น.   หญิง  13  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 276  ด.ญ.ณัฐมล มั่นฉิมพลี  ปักธงชัย  13 16:01-17:00 น.   หญิง  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 277  ด.ญ.นริสา เกษนอก  แก้งสนามนาง  13 16:01-17:00 น.   หญิง  คนเดินเท้า  อื่น ๆ  จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 278  ด.ญ.น้ำฝน เชิญชัยภูมิ  แก้งสนามนาง  13 16:01-17:00 น.   หญิง  12  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 279  ด.ญ.บุญฑริกา ราชาสูตร  ปากช่องนานา  13 11:01-12:00 น.  หญิง  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 280  ด.ญ.ปิตฉา ตั้งภูมิ  แก้งสนามนาง  13 15:01-16:00 น.  หญิง  13  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 281  ด.ญ.ปิยะวรรณ แงสันเทียะ  ปากช่องนานา  13 11:01-12:00 น.  หญิง  13  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 282  ด.ญ.มัธนา เพียรไธสง  เสิงสาง  13 07:01-08:00 น.  หญิง  10  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 283  ด.ญ.ราคา พาทอง  แก้งสนามนาง  13 08:01-09:00 น.   หญิง  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 284  ด.ญ.ละมุด ศรีเพชร  ชุมพวง  13 14:01-15:00 น.   หญิง  14  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 285  ด.ญ.วันวลี เชิดพุทรา  พิมาย  13 06:01-07:00 น.   หญิง  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 286  ด.ญ.ศิลามณี ศรียางนอก  ห้วยแถลง  13 11:01-12:00 น.  หญิง  13  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 287  ด.ญ.สโรชา ปราณีตพลกรัง  ขามทะเลสอ  13 09:01-10:00 น.   หญิง  13  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 288  ด.ญ.สุดารัตน์ ขามโนนวัด  แก้งสนามนาง  13 14:01-15:00 น.   หญิง  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 289  ด.ญ.อนันธิดา ท้าวดวงดี  ขามทะเลสอ  13 19:01-20:00 น.   หญิง  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 290  ด.ญกรกชกร แก่นจันทึก  สีคิ้ว  13 14:01-15:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 291  ดช.ธันวา ใยกระโทก  เสิงสาง  13 23:01-24:00 น.   ชาย  12  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 292  ดช.สถาพร จามสำโรง  เสิงสาง  13 20:01-21:00 น.  ชาย  14  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 293  ดช.สมาธิ ยกกระโทก  เสิงสาง  13 09:01-10:00 น.   ชาย  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 294  ดช.สุทธิ์พงษ์ สังข์พิทักษ์กุล  จักราช  13 10:01-11:00 น.   ชาย  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 295  ดช.สุทธิ์พัฒน์ บรรจงปรุ  จักราช  13 17:01-18:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 296  ดญ เฉิดฉาย เฮ็งสูงเนิน  สีคิ้ว  13 12:01-13:00 น.   หญิง  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 297  ดญ ธารารัตน์ เอนกนนท์  สีคิ้ว  13 10:01-11:00 น.   หญิง  คนเดินเท้า  อื่น ๆ  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 298  ดญ ปภาวรินทร์ วิเศษวงษา  สีคิ้ว  13 12:01-13:00 น.   หญิง  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 299  ดต.อุดร จูมแก้ว  ปักธงชัย  13 01:01-02:00 น.  ชาย  45  ผู้ขับขี่  รถเก๋ง/แท็กซี่   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 300  ดิษพงศ์ ผลบุญ  พิมาย  13 17:01-18:00 น.   ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 301  เด็กชายเมธา ตึกโพธิ์  ครบุรี  13 18:01-19:00 น.  ชาย  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 302  เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศิริขันธ์  ครบุรี  13 13:01-14:00 น.  หญิง  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 303  เด็กหญิงดวงพร ยศพังเทียม  ครบุรี  13 16:01-17:00 น.   หญิง  10  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 304  เด็กหญิงน้ำทิพย์ สงค์กระโทก  ครบุรี  13 13:01-14:00 น.  หญิง  14  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 305  ทองอยู่ กรุยกระโทก  โชคชัย  13 17:01-18:00 น.   ชาย  55  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 306  ทิม กระจัดกลาง  โนนสูง  13 12:01-13:00 น.   ชาย  48  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 307  ธงชัย โพธิ์ทอง  โนนสูง  13 15:01-16:00 น.  ชาย  36  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 308  ธราดล บัวกุล  มหาราชนครราชสีมา  13 09:01-10:00 น.   ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 309  ธีรนัย แดนเมือง  พิมาย  13 18:01-19:00 น.  ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 310  น.ส. น้ำฝน อินทร์พิมพ์  โนนแดง  13 06:01-07:00 น.   หญิง  24  ผู้โดยสาร  รถโดยสารใหญ่  รถบรรทุก   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 311  น.ส. รวีวรรณ วงนาหล้า  โนนแดง  13 06:01-07:00 น.   หญิง  19  ผู้โดยสาร  รถโดยสารใหญ่  รถบรรทุก   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 312  น.ส. วลัยพร เที่ยงกระโทก  พิมาย  13 13:01-14:00 น.  หญิง  15  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 313  น.ส. วิริยา ทองงาม  โนนแดง  13 06:01-07:00 น.   หญิง  18  ผู้โดยสาร  รถโดยสารใหญ่  รถบรรทุก   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 314  น.ส. ศรัญญา เกตุชุม  โนนแดง  13 06:01-07:00 น.   หญิง  22  ผู้โดยสาร  รถโดยสารใหญ่  รถบรรทุก   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 315  น.ส. ศิริรัตน์ พิณทอง  โนนแดง  13 06:01-07:00 น.   หญิง  26  ผู้โดยสาร  รถโดยสารใหญ่  รถบรรทุก   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 316  น.ส.จรรยา เทียนหอม  โนนไทย  13 14:01-15:00 น.   หญิง  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 317  น.ส.จิรวรดา พลสงคราม  ชุมพวง  13 20:01-21:00 น.  หญิง  29  ผู้โดยสาร  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 318  น.ส.จุฑาภัทร ศรีเทาว์  ปักธงชัย  13 14:01-15:00 น.   หญิง  14  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 319  น.ส.ดรรณี ตีไม้ลาด  ปักธงชัย  13 08:01-09:00 น.   หญิง  26  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 320  น.ส.ธัญพร ทับทิม  ปากช่องนานา  13 15:01-16:00 น.  หญิง  28  ผู้ขับขี่  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่มี/ล้มเอง   เข็มขัด  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 321  น.ส.ธิติมา เกษียรพรมราช  ปักธงชัย  13 20:01-21:00 น.  หญิง  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 322  น.ส.ธิติมา เกษียรพรมราช  ปักธงชัย  13 20:01-21:00 น.  หญิง  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 323  น.ส.น้ำค้าง จอมทอง  ค่ายสุรนารี นครราชสีมา  13 11:01-12:00 น.  หญิง  21  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ทุเลา/หาย  
 324  น.ส.น้ำค้าง กางโงน  บัวใหญ่  13 09:01-10:00 น.   หญิง  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 325  น.ส.นิภาวรรณ ฟองไซร  พิมาย  13 06:01-07:00 น.   หญิง  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 326  น.ส.ประทากร วรรณนงค์  แก้งสนามนาง  13 16:01-17:00 น.   หญิง  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 327  น.ส.ผกามาศ อุ่นวิจิตร  ปากช่องนานา  13 11:01-12:00 น.  หญิง  32  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 328  น.ส.เพ็ญพร สิริวัฒนานนท์  บัวใหญ่  13 16:01-17:00 น.   หญิง  16  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 329  น.ส.วันวิสาข์ แสนศิลป์  บัวใหญ่  13 13:01-14:00 น.  หญิง  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 330  น.ส.ศุภรักษณ์ ยิบกระโทก  ครบุรี  13 03:01-04:00 น.  หญิง  18  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 331  น.ส.สมหวัง แงสันเทียะ  ปากช่องนานา  13 11:01-12:00 น.  หญิง  35  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 332  น.ส.สำราญ พลขุนทด  ปากช่องนานา  13 14:01-15:00 น.   หญิง  47  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 333  น.ส.อนงค์นุช อุ่นวิจิตร  ปากช่องนานา  13 11:01-12:00 น.  หญิง  34  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 334  น.ส.อภิญญา อินทรเทศ  ค่ายสุรนารี นครราชสีมา  13 19:01-20:00 น.   หญิง  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 335  น.ส.อรทัย เลิศขุนทศ  แก้งสนามนาง  13 08:01-09:00 น.   หญิง  26  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 336  นงนุช ทองดาดาษ  ป.แพทย์ นครราชสีมา  13 09:01-10:00 น.   ชาย  38  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 337  นพรัตน์ บรรจงฤทธิ์  โนนสูง  13 21:01-22:00 น.   ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 338  นราทิพย์ นามบุดดี  คง  13 06:01-07:00 น.   ชาย  22  ผู้โดยสาร  รถโดยสารใหญ่  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 339  นส อภิญญา อินทรเทศ  ป.แพทย์ นครราชสีมา  13 20:01-21:00 น.  หญิง  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 340  นส.ธนพรรณ ใฝ่กระโทก  เสิงสาง  13 16:01-17:00 น.   หญิง  20  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 341  นส.แพรวพรรณ งามจันอัด  ขามสะแกแสง  13 12:01-13:00 น.   หญิง  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 342  นส.มนทิตา ขลุ่ยกระโทก  เสิงสาง  13 09:01-10:00 น.   หญิง  19  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 343  นัฐวุฒิ มีสัตย์  โนนสูง  13 10:01-11:00 น.   ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 344  นาง ประนอม แก้วดก  ป.แพทย์ นครราชสีมา  13 20:01-21:00 น.  หญิง  40  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 345  นาง ละม่อม บุรัมย์  สีคิ้ว  13 08:01-09:00 น.   หญิง  61  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   รถจักรยาน   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 346  นางเฉลิม สารศรี  เสิงสาง  13 10:01-11:00 น.   หญิง  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 347  นางชลอ จันทร์แสง  บัวใหญ่  13 18:01-19:00 น.  หญิง  45  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 348  นางนงนุช พอนดีมา  ชุมพวง  13 14:01-15:00 น.   หญิง  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 349  นางบุญยืน ท้าวดวงดี  ขามทะเลสอ  13 19:01-20:00 น.   หญิง  30  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 350  นางบุญเลียน แก้วสุข  พิมาย  13 06:01-07:00 น.   หญิง  44  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 351  นางปรียนุช มั่นฉิมพลี  ปักธงชัย  13 16:01-17:00 น.   หญิง  32  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 352  นางพรทิพย์ ดวงสูงเนิน  ปักธงชัย  13 08:01-09:00 น.   หญิง  45  ผู้ขับขี่  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 353  นางพิณรัตน์ พูนผล  ปักธงชัย  13 18:01-19:00 น.  หญิง  43  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 354  นางวาสนา แก้วแดง  บัวใหญ่  13 10:01-11:00 น.   หญิง  37  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 355  นางวิลัยวรรณ จำปา  ปักธงชัย  13 15:01-16:00 น.  หญิง  55  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 356  นางสมจิต วัฒน์ตะคุ  ปักธงชัย  13 08:01-09:00 น.   หญิง  26  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 357  นางสาวกนกพรรณ อภิชาติ  ด่านขุนทด  13 16:01-17:00 น.   หญิง  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 358  นางสาวปทุมพร หงษ์ประเสริฐ  ครบุรี  13 14:01-15:00 น.   หญิง  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 359  นางสาวมณีนุช ทิพย์ธงชัย  ด่านขุนทด  13 16:01-17:00 น.   หญิง  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 360  นางสาวราตรี เกือบสันเทียะ  ด่านขุนทด  13 18:01-19:00 น.  หญิง  34  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 361  นางเอี้ยง ลั้นกลาง  แก้งสนามนาง  13 12:01-13:00 น.   หญิง  80  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 362  นาย นิรันดร์ อุตศาสน์  ป.แพทย์ นครราชสีมา  13 20:01-21:00 น.  ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 363  นาย บุญมา คำมูล  ป.แพทย์ นครราชสีมา  13 20:01-21:00 น.  ชาย  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 364  นาย ไพรวัลย์ กลองโพธ์  ป.แพทย์ นครราชสีมา  13 21:01-22:00 น.   ชาย  26  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 365  นาย ชำนาญ แสงจันดี  โนนแดง  13 23:01-24:00 น.   ชาย  41  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 366  นาย โชคชัย บุญมา  โนนแดง  13 06:01-07:00 น.   ชาย  28  ผู้โดยสาร  รถโดยสารใหญ่  รถบรรทุก   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 367  นาย ณรงค์ เทพนุภา  โนนแดง  13 09:01-10:00 น.   ชาย  63  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 368  นาย ต้นตระการ มะปะโพธิ์  โนนแดง  13 06:01-07:00 น.   ชาย  27  ผู้โดยสาร  รถโดยสารใหญ่  รถบรรทุก   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 369  นาย ทวีศักดิ์ วรรณราช  โนนแดง  13 13:01-14:00 น.  ชาย  16  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 370  นาย ทองคำ ตันพิมพ์  โนนแดง  13 06:01-07:00 น.   ชาย  34  ผู้โดยสาร  รถโดยสารใหญ่  รถบรรทุก   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 371  นาย บำรงค์ มีมานะ  โนนแดง  13 20:01-21:00 น.  ชาย  23  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 372  นาย บุญถม นันตะนะ  โนนแดง  13 06:01-07:00 น.   ชาย  43  ผู้โดยสาร  รถโดยสารใหญ่  รถบรรทุก   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 373  นาย บุยเพ็ง สร้อยมาตย์  โนนแดง  13 06:01-07:00 น.   ชาย  42  ผู้โดยสาร  รถโดยสารใหญ่  รถบรรทุก   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 374  นาย พีระศักดิ์ กมลผุด  โนนแดง  13 06:01-07:00 น.   ชาย  29  ผู้โดยสาร  รถโดยสารใหญ่  รถบรรทุก   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 375  นาย รุ่งโรจน์ บุญทศ  โนนแดง  13 06:01-07:00 น.   ชาย  42  ผู้โดยสาร  รถโดยสารใหญ่  รถบรรทุก   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 376  นาย สดใส กุนจง  โนนแดง  13 06:01-07:00 น.   ชาย  25  ผู้โดยสาร  รถโดยสารใหญ่  รถบรรทุก   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 377  นาย สมคิด เกษสาคร  โนนแดง  13 13:01-14:00 น.  ชาย  19  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 378  นาย สมพิษ ไพรณรินทร์  โนนแดง  13 12:01-13:00 น.   ชาย  34  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 379  นาย สามารถ ชำนาญ  สีคิ้ว  13 10:01-11:00 น.   ชาย  32  ผู้ขับขี่  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 380  นาย สุริยัน ยอดจันทึก  สีคิ้ว  13 08:01-09:00 น.   ชาย  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถจักรยาน   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 381  นาย สุวัฒนชัย ไชยแสง  โนนแดง  13 06:01-07:00 น.   ชาย  29  ผู้โดยสาร  รถโดยสารใหญ่  รถบรรทุก   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 382  นาย สุวิตร์ ปูนไธสง  ห้วยแถลง  13 09:01-10:00 น.   ชาย  47  ผู้ขับขี่  อื่น ๆ  อื่น ๆ  เข็มขัด  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 383  นาย อภิชาติ ตามสีวัน  โนนแดง  13 06:01-07:00 น.   ชาย  22  ผู้โดยสาร  รถโดยสารใหญ่  รถบรรทุก   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 384  นาย อัษราวุฒิ ธิมาชัย  โนนแดง  13 06:01-07:00 น.   ชาย  26  ผู้โดยสาร  รถโดยสารใหญ่  รถบรรทุก   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 385  นายกรกฏ ทองทรัพย์มาก  บัวใหญ่  13 16:01-17:00 น.   ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 386  นายกฤษณะ เนตรคำ  ครบุรี  13 03:01-04:00 น.  ชาย  25  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 387  นายกฤษณะ หวังกลุ่มกลง  ขามสะแกแสง  13 16:01-17:00 น.   ชาย  19  ผู้ขับขี่  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 388  นายกฤษณะ พลสินธ์  ปากช่องนานา  13 16:01-17:00 น.   ชาย  33  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 389  นายก้อง ปลอดกระโทก  ครบุรี  13 14:01-15:00 น.   ชาย  37  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 390  นายกีรติ พิทักษ์  สูงเนิน  13 03:01-04:00 น.  ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 391  นายเกรียงไกร ขันโพธิ์กลาง  ค่ายสุรนารี นครราชสีมา  13 14:01-15:00 น.   ชาย  31  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 392  นายเกรียงไกร ไชยจังหรีด  เสิงสาง  13 21:01-22:00 น.   ชาย  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 393  นายเกรียงศักดิ์ ปราณีตพลกรัง  ขามทะเลสอ  13 14:01-15:00 น.   ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 394  นายขจร ผาสุข  โนนไทย  13 16:01-17:00 น.   ชาย  38  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 395  นายเขียว แมบจันทึก  ปากช่องนานา  13 20:01-21:00 น.  ชาย  30  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 396  นายคำพัน มนตรีประถม  พิมาย  13 09:01-10:00 น.   ชาย  64  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย   10 
 397  นายคิมหันต์ มองขุนทด  ด่านขุนทด  13 10:01-11:00 น.   ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 398  นายจรัล เก้าพังเทียม  พระทองคำ  13 23:01-24:00 น.   ชาย  17  ผู้โดยสาร  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 399  นายจรุญศักดิ์ ปรองพิมาย  ชุมพวง  13 18:01-19:00 น.  ชาย  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 400  นายจักรพงษ์ ทั่งพรม  ปักธงชัย  13 19:01-20:00 น.   ชาย  28  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 401  นายจำนงค์ จงเรืองกลาง  บัวใหญ่  13 18:01-19:00 น.  ชาย  40  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 402  นายจำรัส ดังใหม่  ขามสะแกแสง  13 07:01-08:00 น.  ชาย  54  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   รถจักรยาน   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 403  นายจินดาวัฒน์ อานัย  ประทาย  13 19:01-20:00 น.   ชาย  27  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   เข็มขัด  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 404  นายเจษฎา อ่อนแก้ว  ปากช่องนานา  13 21:01-22:00 น.   ชาย  24  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 405  นายฉัตรชัย ซึ่งรัมย์  ครบุรี  13 15:01-16:00 น.  ชาย  25  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 406  นายชวน ด่านกลาง  ขามสะแกแสง  13 12:01-13:00 น.   ชาย  46  ผู้โดยสาร  รถโดยสาร 4 ล้อ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 407  นายชวลิต สรรพชัย  ปากช่องนานา  13 04:01-05:00 น.  ชาย  30  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 408  นายชัยยันต์ พงษ์บรรเทา  เสิงสาง  13 09:01-10:00 น.   ชาย  25  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 409  นายชาตรี แดดจันทึก  ด่านขุนทด  13 21:01-22:00 น.   ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 410  นายไชยยันต์ เจริญยิ่ง  ชุมพวง  13 17:01-18:00 น.   ชาย  34  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 411  นายไชโย กุลสันเทียะ  ขามสะแกแสง  13 24:01-01:00 น.  ชาย  18  คนเดินเท้า  ไม่ทราบ   ปิคอัพ  ไม่ทราบ  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 412  นายณัฐพล ชีโพธิ์  หนองบุนนาก  13 08:01-09:00 น.   ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 413  นายณัฐวิชย์ กำจายกลาง  ชุมพวง  13 18:01-19:00 น.  ชาย  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 414  นายณัฐวุติ อ้อพิมาย  ชุมพวง  13 18:01-19:00 น.  ชาย  25  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 415  นายดำรงศักดิ์ วังอาสา  โนนไทย  13 14:01-15:00 น.   ชาย  39  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 416  นายดู ชาวพม่า  ปากช่องนานา  13 15:01-16:00 น.  ชาย  20  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   รถบรรทุก   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 417  นายเดชา เลี่ยมพรมราช  ปักธงชัย  13 14:01-15:00 น.   ชาย  25  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 418  นายทวีศักดิ์ จอนกิ่ง  ปักธงชัย  13 14:01-15:00 น.   ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 419  นายทศพล เบี้ยกระโทก  ขามทะเลสอ  13 13:01-14:00 น.  ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 420  นายทองปิ่น นาตะขบ  ปักธงชัย  13 22:01-23:00 น.   ชาย  48  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 421  นายธานี แก้วสุข  พิมาย  13 06:01-07:00 น.   ชาย  47  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 422  นายธีรเดช แพะขุนทด  ด่านขุนทด  13 18:01-19:00 น.  ชาย  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 423  นายธีรวัฒน์ แก่นพรม  ชุมพวง  13 20:01-21:00 น.  ชาย  34  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 424  นายนพกร เพ็ญการ  ชุมพวง  13 14:01-15:00 น.   ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 425  นายนพดล กิจขุนทด  ด่านขุนทด  13 17:01-18:00 น.   ชาย  20  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 426  นายนพรัตน์ พงษ์พิมาย  เสิงสาง  13 09:01-10:00 น.   ชาย  39  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 427  นายเนียน แช่มโสภา  ค่ายสุรนารี นครราชสีมา  13 19:01-20:00 น.   ชาย  60  คนเดินเท้า  อื่น ๆ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 428  นายบัวลา ทาทอง  ปากช่องนานา  13 06:01-07:00 น.   ชาย  43  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 429  นายบุญยงค์ ทศไธสง  ชุมพวง  13 19:01-20:00 น.   ชาย  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 430  นายเบเซีย ชาวพม่า  ปากช่องนานา  13 15:01-16:00 น.  ชาย  20  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   รถบรรทุก   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 431  นายประสบชัย สงมี  ปากช่องนานา  13 08:01-09:00 น.   ชาย  43  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 432  นายประสิทธิ์ บรรจงรอด  ชุมพวง  13 13:01-14:00 น.  ชาย  37  ผู้ขับขี่  อื่น ๆ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 433  นายประเสริฐ มุ่งอ้อมกลาง  ปากช่องนานา  13 10:01-11:00 น.   ชาย  26  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 434  นายปรีชา เลาะไธสง  เสิงสาง  13 01:01-02:00 น.  ชาย  41  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 435  นายผาง หยวกจังหรีด  ปักธงชัย  13 19:01-20:00 น.   ชาย  26  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 436  นายพงศกร กาบขุนทด  ด่านขุนทด  13 18:01-19:00 น.  ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 437  นายพงศกร ทองชุม  โนนไทย  13 10:01-11:00 น.   ชาย  17  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 438  นายพงศ์พันธ์ นุขุนทด  โนนไทย  13 14:01-15:00 น.   ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 439  นายพงษ์ศักดิ์ บุญเจียม  เสิงสาง  13 19:01-20:00 น.   ชาย  18  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 440  นายพิพัฒน์ กิ่งวงษ์  ปากช่องนานา  13 19:01-20:00 น.   ชาย  25  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 441  นายพิษณุ เล้าสูเนิน  ขามทะเลสอ  13 14:01-15:00 น.   ชาย  42  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 442  นายพุนสวัสดิ์ ศรีละคร  ปักธงชัย  13 03:01-04:00 น.  ชาย  33  ผู้ขับขี่  รถบรรทุก   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 443  นายไพโรจน์ สานันท์  ปักธงชัย  13 20:01-21:00 น.  ชาย  30  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 444  นายไพโรจน์ สานันท์  ปักธงชัย  13 20:01-21:00 น.  ชาย  30  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 445  นายมงคล เรืองกระโทก  ครบุรี  13 13:01-14:00 น.  ชาย  23  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   รถบรรทุก   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 446  นายเมืองแม้น วงษ์คง  ชุมพวง  13 17:01-18:00 น.   ชาย  31  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 447  นายไม้ อยู่ปานกลาง  ปากช่องนานา  13 18:01-19:00 น.  ชาย  60  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 448  นายยรรยง สอนนอก  ขามสะแกแสง  13 20:01-21:00 น.  ชาย  51  ผู้ขับขี่  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 449  นายยิ้ม แจงกลาง  ชุมพวง  13 18:01-19:00 น.  ชาย  74  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 450  นายลวด ดีไธสง  ชุมพวง  13 16:01-17:00 น.   ชาย  60  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 451  นายวรานนท์ ศรีอภัย  บัวใหญ่  13 15:01-16:00 น.  ชาย  15  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 452  นายวสันต์ อิมกระโทก  ครบุรี  13 17:01-18:00 น.   ชาย  28  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 453  นายวันพิชิต สุวรรณ  บัวใหญ่  13 17:01-18:00 น.   ชาย  20  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 454  นายวัลลภ สายบัณฑิต  ปากช่องนานา  13 18:01-19:00 น.  ชาย  33  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 455  นายวิรัตน์ ศรีรักษา  บัวใหญ่  13 16:01-17:00 น.   ชาย  21  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 456  นายวิสัน ทองจำรัส  เสิงสาง  13 23:01-24:00 น.   ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 457  นายวีรยุทธ เหิกขุนทด  พระทองคำ  13 23:01-24:00 น.   ชาย  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 458  นายวีระชัย สุวรรณโคตร  ห้วยแถลง  13 15:01-16:00 น.  ชาย  46  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 459  นายวีระศักดิ์ ภูไลยาว  เสิงสาง  13 ไม่ทราบ  ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 460  นายศักกานต์ เรืองสุข  เสิงสาง  13 24:01-01:00 น.  ชาย  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 461  นายสถิตย์ ชัยสา  บัวใหญ่  13 17:01-18:00 น.   ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ส่งต่อหลัง Admit  ทุเลา/หาย  
 462  นายสนั่น จอมงูเหลือม  ปากช่องนานา  13 23:01-24:00 น.   ชาย  38  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   เข็มขัด  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 463  นายสมชาติ พีคขุนทด  ด่านขุนทด  13 20:01-21:00 น.  ชาย  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 464  นายสมโภชน์ ชัยนา  ชุมพวง  13 20:01-21:00 น.  ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 465  นายสรศักดิ์ เลยกระ  เสิงสาง  13 18:01-19:00 น.  ชาย  22  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 466  นายสังวาลย์ ตูบไธสง  เสิงสาง  13 09:01-10:00 น.   ชาย  37  ผู้โดยสาร  รถเก๋ง/แท็กซี่   ปิคอัพ  ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  เจ้าหน้าที่ตำรวจ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 467  นายสัมพันธ์ แก้วพินิจ  ครบุรี  13 12:01-13:00 น.   ชาย  28  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 468  นายสำเนา ดอนเส  บัวใหญ่  13 09:01-10:00 น.   ชาย  33  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 469  นายสำเริง ชิ้นงูเหลือม  ปากช่องนานา  13 15:01-16:00 น.  ชาย  46  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 470  นายสิริภัทร คำราษฎร์  เสิงสาง  13 09:01-10:00 น.   ชาย  48  ผู้ขับขี่  รถเก๋ง/แท็กซี่   ปิคอัพ  เข็มขัด  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 471  นายสุชาติ เอื้อนกระโทก  ครบุรี  13 11:01-12:00 น.  ชาย  33  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 472  นายสุชาติ แก้วสาน  ปากช่องนานา  13 17:01-18:00 น.   ชาย  25  ผู้ขับขี่  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่มี/ล้มเอง   เข็มขัด  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 473  นายสุชาติ โรจน์กระโทก  เสิงสาง  13 18:01-19:00 น.  ชาย  26  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 474  นายสุทัศน์ เล่าเลิศ  เสิงสาง  13 24:01-01:00 น.  ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 475  นายสุที คำรังษี  ประทาย  13 23:01-24:00 น.   ชาย  26  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ทุเลา/หาย  
 476  นายสุนทร สืบเพ็ง  เสิงสาง  13 20:01-21:00 น.  ชาย  36  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 477  นายสุนัน อาดคำพันธ์  บัวใหญ่  13 18:01-19:00 น.  ชาย  28  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 478  นายสุรพล พงษ์พิพิธ  แก้งสนามนาง  13 13:01-14:00 น.  ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 479  นายสุริยา มะโนสาร  ปักธงชัย  13 03:01-04:00 น.  ชาย  17  ผู้โดยสาร  รถบรรทุก   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  เจ้าหน้าที่ตำรวจ   Admit  ทุเลา/หาย  
 480  นายเสนอ สวงกระโทก  ครบุรี  13 02:01-03:00 น.   ชาย  39  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  เจ้าหน้าที่ตำรวจ   Admit  ทุเลา/หาย  
 481  นายหนุ่ม บุญไบ๋  ปากช่องนานา  13 15:01-16:00 น.  ชาย  29  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 482  นายอดิเรก กาลจังหรีด  ปักธงชัย  13 19:01-20:00 น.   ชาย  30  คนเดินเท้า  รถโดยสารใหญ่  จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 483  นายอดิเรก กาลจังหรีด  ปักธงชัย  13 19:01-20:00 น.   ชาย  30  คนเดินเท้า  รถโดยสารใหญ่  จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 484  นายอติเทพ อนันตชัย  โนนไทย  13 10:01-11:00 น.   ชาย  56  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 485  นายอนัน ศรีสกุล  ขามทะเลสอ  13 22:01-23:00 น.   ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 486  นายอนุวัฒน์ มัดตังดอน  ปักธงชัย  13 19:01-20:00 น.   ชาย  25  คนเดินเท้า  อื่น ๆ  จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 487  นายอภินัน ปุราตานัง  เสิงสาง  13 09:01-10:00 น.   ชาย  42  ผู้ขับขี่  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 488  นายอภินันท์ โตพังเทียม  เสิงสาง  13 20:01-21:00 น.  ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ทุเลา/หาย  
 489  นายอภิศักดิ์ นาคจู  ปักธงชัย  13 04:01-05:00 น.  ชาย  17  ผู้ขับขี่  รถบรรทุก   ไม่มี/ล้มเอง   เข็มขัด  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 490  นายอยู่ ชนะภักดิ์  โนนไทย  13 16:01-17:00 น.   ชาย  69  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 491  นายอรรณพ เรไรตะคุ  หนองบุนนาก  13 21:01-22:00 น.   ชาย  18  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 492  นายอรรถพล สิมณี  พิมาย  13 13:01-14:00 น.  ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 493  นายอรรถสิทธิ์ ศรเหม  ค่ายสุรนารี นครราชสีมา  13 18:01-19:00 น.  ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 494  นายอาทิตย์ ยาอันกาศ  บัวใหญ่  13 18:01-19:00 น.  ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 495  นายอานันทชัย ด้ามสูงเนิน  ปากช่องนานา  13 19:01-20:00 น.   ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 496  นายอำพล ไพลขุนทด  ด่านขุนทด  13 19:01-20:00 น.   ชาย  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 497  นายอิทธิพล อ่างแก้ว  ปากช่องนานา  13 06:01-07:00 น.   ชาย  51  ผู้ขับขี่  สามล้อเครื่อง   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 498  นายอิสรพงษ์ ยาวสันเทียะ  โนนไทย  13 14:01-15:00 น.   ชาย  18  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 499  นายอิสระ ทองอัน  ปักธงชัย  13 05:01-06:00 น.  ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ทุเลา/หาย  
 500  นายอุดมศักดิ์ โพธิ์ชัย  บัวใหญ่  13 07:01-08:00 น.  ชาย  31  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 501  นายเอกชัย กิจตะคุ  ปักธงชัย  13 15:01-16:00 น.  ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 502  นิชาภา เอี่ยมมี  คง  13 06:01-07:00 น.   หญิง  42  ผู้โดยสาร  รถโดยสารใหญ่  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 503  เบญจวรรณ กุลหอม  คง  13 06:01-07:00 น.   หญิง  33  ผู้โดยสาร  รถโดยสารใหญ่  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 504  ประคอง กรกระโทก  โชคชัย  13 14:01-15:00 น.   ชาย  48  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 505  ประจวบ แช่มพุดซา  โนนสูง  13 12:01-13:00 น.   ชาย  57  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 506  ประเทือง ป้านเกี้ยว  บ้านเหลื่อม  13 12:01-13:00 น.   ชาย  51  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 507  ประสิทธิ์ จิมะเริง  ป.แพทย์ นครราชสีมา  13 07:01-08:00 น.  ชาย  48  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 508  ปัณพร บุญสาร  คง  13 06:01-07:00 น.   หญิง  37  ผู้โดยสาร  รถโดยสารใหญ่  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 509  ปารวินทร์ สงมะเริง  ป.แพทย์ นครราชสีมา  13 05:01-06:00 น.  ชาย  23  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 510  ปิยนันท์ เทพสูงเนิน  สูงเนิน  13 10:01-11:00 น.   หญิง  11  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 511  ปุณยวัจน์ สาริโย  คง  13 21:01-22:00 น.   ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถจักรยาน   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 512  พลฯประสงค์ สุย้อย  ค่ายสุรนารี นครราชสีมา  13 14:01-15:00 น.   ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ทุเลา/หาย  
 513  พิเชด ภักดีนอก  วังน้ำเขียว  13 17:01-18:00 น.   ชาย  34  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 514  พิษณุ ขุนเพ็ง  วังน้ำเขียว  13 13:01-14:00 น.  ชาย  31  ผู้ขับขี่  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 515  พุฒิพงษ์ โฉมศรี  มหาราชนครราชสีมา  13 13:01-14:00 น.  ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 516  เพ็ญศรี สำรวมจิตร  สีคิ้ว  13 17:01-18:00 น.   หญิง  26  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 517  แพง มินนา  คง  13 14:01-15:00 น.   ชาย  39  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 518  ภราดร ถาวรชอบ  วังน้ำเขียว  13 13:01-14:00 น.  ชาย  ผู้โดยสาร  รถตู้   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 519  เมธี ภูทองนาค  ป.แพทย์ นครราชสีมา  13 01:01-02:00 น.  ชาย  50  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 520  ยุพิน มากเมือง  มหาราชนครราชสีมา  13 08:01-09:00 น.   หญิง  34  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 521  รำพึง สมประสงค์  สูงเนิน  13 14:01-15:00 น.   หญิง  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 522  รุ่งนิรันดร์ ปานกระโทก  ป.แพทย์ นครราชสีมา  13 18:01-19:00 น.  ชาย  27  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  จักรยานยนต์   เข็มขัด  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 523  ฤทัยทิพย์ ถาวรชอบ  วังน้ำเขียว  13 13:01-14:00 น.  หญิง  34  ผู้โดยสาร  รถตู้   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 524  ลมุลเพชร จำปามูล  คง  13 06:01-07:00 น.   หญิง  29  ผู้โดยสาร  รถโดยสารใหญ่  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 525  ลัดดา เกี้ยวสูงเนิน  สูงเนิน  13 14:01-15:00 น.   หญิง  27  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 526  ลิขิต พิพิธกุล  พิมาย  13 16:01-17:00 น.   ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 527  วรัญชลี บุญญาธิษฐาน  เมืองยาง  13 10:01-11:00 น.   หญิง  31  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 528  วฤทธิ์ นรภัทรธรรม  มหาราชนครราชสีมา  13 21:01-22:00 น.   ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 529  วัชราภร ขนะเกียรติ  ป.แพทย์ นครราชสีมา  13 20:01-21:00 น.  หญิง  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 530  วัฒนชัย ผาดี  มหาราชนครราชสีมา  13 22:01-23:00 น.   ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 531  วัฒนา จิมะเริง  มหาราชนครราชสีมา  13 18:01-19:00 น.  ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 532  วันวิสา กึดจันทึก  สีคิ้ว  13 21:01-22:00 น.   หญิง  30  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 533  วาสนา ศุกหลักร้อย  มหาราชนครราชสีมา  13 09:01-10:00 น.   หญิง  28  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 534  วิเชียร หิตกำปัง  คง  13 21:01-22:00 น.   ชาย  37  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 535  วิเชียร ครู่กระโทก  โชคชัย  13 17:01-18:00 น.   ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 536  วิทยา สุขศรีพะเนา  จักราช  13 21:01-22:00 น.   ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 537  วินัย มูลทองหลาง  จักราช  13 14:01-15:00 น.   ชาย  29  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 538  วิราวรรณ ศรีสง่า  คง  13 06:01-07:00 น.   หญิง  40  ผู้โดยสาร  รถโดยสารใหญ่  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 539  วิศิษฐ์ ดีมี  มหาราชนครราชสีมา  13 21:01-22:00 น.   ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 540  วิษณุ สงวนชาติวงษ์  มหาราชนครราชสีมา  13 03:01-04:00 น.  ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 541  วีระชล สิทธิประเสริฐ  บ้านเหลื่อม  13 17:01-18:00 น.   ชาย  16  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 542  วีรัตน์ นามเมืองปัก  โชคชัย  13 24:01-01:00 น.  ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 543  ศักดิ์สิทธิ์ หมวกหมื่นไวย  มหาราชนครราชสีมา  13 15:01-16:00 น.  ชาย  30  คนเดินเท้า  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ทุเลา/หาย  
 544  ศิโรดม ขาวฉลาด  มหาราชนครราชสีมา  13 18:01-19:00 น.  ชาย  28  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 545  ศิลา มัวกระโทก  โชคชัย  13 21:01-22:00 น.   ชาย  23  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 546  สมควร เสาะขุนทด  ด่านขุนทด  13 09:01-10:00 น.   หญิง  52  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 547  สมประสงค์ สมัครไทย  โชคชัย  13 17:01-18:00 น.   ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 548  สมพงษ์ วิเศษฤทธิ์  บ้านเหลื่อม  13 15:01-16:00 น.  ชาย  61  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 549  สมพร อินทราสังข์  โชคชัย  13 24:01-01:00 น.  ชาย  31  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 550  สมภาส ป้อกระโทก  โชคชัย  13 21:01-22:00 น.   หญิง  51  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 551  สมาน เอียดผักแว่น  โชคชัย  13 19:01-20:00 น.   ชาย  49  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 552  สหรัฐ คชสาร  มหาราชนครราชสีมา  13 21:01-22:00 น.   ชาย  14  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 553  สิทธิชัย ยวงทอง  มหาราชนครราชสีมา  13 21:01-22:00 น.   ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 554  สิริรัตน์ พูนทวี  มหาราชนครราชสีมา  13 18:01-19:00 น.  หญิง  12  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 555  สีมา โตทองหลาง  มหาราชนครราชสีมา  13 16:01-17:00 น.   ชาย  34  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ทุเลา/หาย  
 556  สุนารี กิ่งแก้ว  วังน้ำเขียว  13 14:01-15:00 น.   หญิง  12  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 557  สุพัตรา ติรวีรขจร  มหาราชนครราชสีมา  13 13:01-14:00 น.  หญิง  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 558  สุภัชชา เทพสูงเนิน  สูงเนิน  13 10:01-11:00 น.   หญิง  13  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 559  สุรกิจ ศรเทพ  มหาราชนครราชสีมา  13 17:01-18:00 น.   ชาย  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 560  สุรพงศ์ อินเป้า  โนนสูง  13 21:01-22:00 น.   ชาย  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 561  สุรภา ติรวีรขจร  มหาราชนครราชสีมา  13 13:01-14:00 น.  หญิง  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 562  สุระพิศ แก่นจันทึก  สีคิ้ว  13 14:01-15:00 น.   ชาย  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 563  สุรัตน์ เทพทะเล  ป.แพทย์ นครราชสีมา  13 06:01-07:00 น.   ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 564  สุรินทร์ หลวงภักดี  สีคิ้ว  13 12:01-13:00 น.   หญิง  45  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 565  สุวนันท์ ศรีวิชา  มหาราชนครราชสีมา  13 18:01-19:00 น.  หญิง  11  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 566  สุสุนิสา ทัดสูงเนิน  สูงเนิน  13 14:01-15:00 น.   หญิง  29  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 567  แสงตะวัน วัชรพงษ์  พิมาย  13 17:01-18:00 น.   ชาย  คนเดินเท้า  ไม่ทราบ   ไม่ทราบ   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 568  หทัยชนก รัชนะปกิจ  ป.แพทย์ นครราชสีมา  13 19:01-20:00 น.   หญิง  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 569  องอาจ จงผ่อนกลาง  โนนสูง  13 19:01-20:00 น.   ชาย  43  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 570  อนงค์ ยาจันทึก  สีคิ้ว  13 21:01-22:00 น.   หญิง  38  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 571  อนุกิจ เมื่อยกระโทก  โชคชัย  13 20:01-21:00 น.  ชาย  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 572  อนุสรา ทามโคกสูง  พิมาย  13 16:01-17:00 น.   หญิง  19  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 573  อรัญญา วงศ์ษร  สูงเนิน  13 14:01-15:00 น.   หญิง  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 574  อู๊ด ชมดอน  โชคชัย  13 19:01-20:00 น.   ชาย  69  ผู้ขับขี่  สามล้อเครื่อง   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 575  เอื้องฟ้า พันพะม่า  วังน้ำเขียว  13 13:01-14:00 น.  หญิง  22  ผู้โดยสาร  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 576  ไกลศร ใจใหญ่  ด่านขุนทด  14 20:01-21:00 น.  ชาย  16  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 577  คมศักดิ์ ธนะสุข  เซนต์เมรี  14 19:01-20:00 น.   ชาย  28  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 578  คมสรร ฟ้าเปลี่ยนสี  สีคิ้ว  14 24:01-01:00 น.  ชาย  37  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 579  คำรณ ฉวยมะเริง  มหาราชนครราชสีมา  14 10:01-11:00 น.   ชาย  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 580  จันทร์ศรี ประมูลจักโก  มหาราชนครราชสีมา  14 09:01-10:00 น.   หญิง  41  ผู้โดยสาร  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 581  จ่า ปัจชา  คง  14 12:01-13:00 น.   ชาย  51  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 582  จิราภรณ์ สมิงรัมย์  เซนต์เมรี  14 19:01-20:00 น.   หญิง  29  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 583  เจนจิรา ตากิ่มนอก  สีคิ้ว  14 21:01-22:00 น.   ชาย  14  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 584  ชลอ จงจันทึก  สีคิ้ว  14 18:01-19:00 น.  ชาย  59  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ทุเลา/หาย  
 585  ชัยณรงค์ คร่ำกระโทก  โชคชัย  14 15:01-16:00 น.  ชาย  21  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 586  ชัยวัฒน์ แผนโคกสูง  มหาราชนครราชสีมา  14 23:01-24:00 น.   ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ทุเลา/หาย  
 587  โชคอนันต์ สัมพันธ์  มหาราชนครราชสีมา  14 21:01-22:00 น.   ชาย  17  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 588  ณรงค์ ขวัญมา  เซนต์เมรี  14 14:01-15:00 น.   ชาย  35  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ดื่ม  ไม่นำส่ง  Admit  ทุเลา/หาย  
 589  ณัฐพงศ์ โทฬิสา  มหาราชนครราชสีมา  14 20:01-21:00 น.  หญิง  19  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ไม่นำส่ง  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 590  ณัฐวุฒิ ไขโพธิ์  เซนต์เมรี  14 16:01-17:00 น.   ชาย  11  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  ไม่นำส่ง  Admit  ทุเลา/หาย  
 591  ด.ช.กรวิชญ์ เกล้ากลาง  ค่ายสุรนารี นครราชสีมา  14 08:01-09:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  รถเก๋ง/แท็กซี่   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 592  ด.ช.กิตติพงษ์ นามบำรุง  เสิงสาง  14 11:01-12:00 น.  ชาย  คนเดินเท้า  อื่น ๆ  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 593  ด.ช.ชาตรี ปัญญา  พิมาย  14 07:01-08:00 น.  ชาย  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 594  ด.ช.ณัฐพล อุสารัมย์  ปากช่องนานา  14 18:01-19:00 น.  ชาย  13  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 595  ด.ช.เผ่าพงษ์ ศรีทอง  แก้งสนามนาง  14 09:01-10:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 596  ด.ช.ภานวัฒน์ พิมพ์ศรีโคตร  เสิงสาง  14 11:01-12:00 น.  ชาย  14  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   ปิคอัพ  ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 597  ด.ช.ภูวดล บรรดาตั้ง  เสิงสาง  14 11:01-12:00 น.  ชาย  ผู้โดยสาร  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 598  ด.ช.รุจน์ตพงษ์ ศรีปราด  แก้งสนามนาง  14 09:01-10:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 599  ด.ช.ลภน สิงห์นอก  พระทองคำ  14 15:01-16:00 น.  ชาย  13  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 600  ด.ช.วัทวุฒิ กิ่มพัด  โนนสูง  14 19:01-20:00 น.   ชาย  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 601  ด.ช.สนธยา ไกรโสดา  บัวใหญ่  14 14:01-15:00 น.   ชาย  13  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 602  ด.ช.สิทธิโชค สลับกลาง  จักราช  14 16:01-17:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 603  ด.ช.สุริยา รักษาศรี  เสิงสาง  14 15:01-16:00 น.  ชาย  12  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 604  ด.ช.อดิศักดิ์ ยอดนอก  ปากช่องนานา  14 11:01-12:00 น.  ชาย  12  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 605  ด.ช.อนันตชัย ลาบกระโทก  เสิงสาง  14 13:01-14:00 น.  ชาย  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   ปิคอัพ  ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 606  ด.ญ.กรวิภา แนบกลาง  ค่ายสุรนารี นครราชสีมา  14 11:01-12:00 น.  หญิง  13  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 607  ด.ญ.จันทร์สุดา ซาเดิม  แก้งสนามนาง  14 14:01-15:00 น.   หญิง  15  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 608  ด.ญ.ธีริศรา พิมเสน  โนนสูง  14 13:01-14:00 น.  หญิง  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 609  ด.ญ.นภัสสร ลิขิตสกุลชัย  ปากช่องนานา  14 10:01-11:00 น.   หญิง  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 610  ด.ญ.ปริชญา อยู่เย็น  โนนไทย  14 15:01-16:00 น.  หญิง  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 611  ด.ญ.พรรทิภา อารีรัมย์  ปากช่องนานา  14 20:01-21:00 น.  หญิง  14  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 612  ด.ญ.วรฤทัย จันทร์นอก  แก้งสนามนาง  14 21:01-22:00 น.   หญิง  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 613  ด.ญ.สุธาสินี สอดศรี  ค่ายสุรนารี นครราชสีมา  14 09:01-10:00 น.   หญิง  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 614  ด.ญ.อภัสรา ตุ่มพิมาย  ชุมพวง  14 15:01-16:00 น.  หญิง  ผู้โดยสาร  ไม่มี/ล้มเอง   ปิคอัพ  ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 615  ดญ.บุญตา การัมย์  สูงเนิน  14 16:01-17:00 น.   หญิง  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 616  ดต.ทวีศักดิ์ กลุ่มกลาง  พิมาย  14 15:01-16:00 น.  ชาย  52  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 617  ดรุณี สัมพันทธ์  มหาราชนครราชสีมา  14 20:01-21:00 น.  ชาย  33  ไม่ทราบ  รถจักรยาน   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  เจ้าหน้าที่ตำรวจ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 618  เดือนเพ็ญ แสนสุข  ป.แพทย์ นครราชสีมา  14 22:01-23:00 น.   หญิง  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 619  ทัศนีย์ ทินโนรส  เซนต์เมรี  14 07:01-08:00 น.  หญิง  30  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 620  ทิวาพร ปุ่มโคกกรวด  มหาราชนครราชสีมา  14 08:01-09:00 น.   หญิง  34  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 621  เทิดศักดิ์ สายชุ่มดี  มหาราชนครราชสีมา  14 12:01-13:00 น.   ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   สามล้อถีบ   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 622  ธนกฤต สิงห์มี  เซนต์เมรี  14 17:01-18:00 น.   ชาย  28  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 623  ธนารุต จิตจันทึก  ด่านขุนทด  14 17:01-18:00 น.   ชาย  13  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 624  ธนาวรัตน์ บุญแสง  มหาราชนครราชสีมา  14 18:01-19:00 น.  หญิง  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 625  น.ส. ติ๋ม มนตรี  โนนแดง  14 08:01-09:00 น.   หญิง  36  ผู้โดยสาร  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่มี/ล้มเอง   เข็มขัด  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 626  น.ส. นภัสสร เปียมาย  โนนแดง  14 17:01-18:00 น.   หญิง  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 627  น.ส. นิสา ศรีปัญญา  โนนแดง  14 14:01-15:00 น.   หญิง  40  ผู้โดยสาร  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่มี/ล้มเอง   เข็มขัด  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 628  น.ส. ปรารถนา โสมขุนทด  โนนแดง  14 17:01-18:00 น.   หญิง  23  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 629  น.ส. รัตน์ใจ ไพรจิตร  โนนแดง  14 17:01-18:00 น.   หญิง  18  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 630  น.ส. สุนิษา วรวงศ์  โนนแดง  14 17:01-18:00 น.   หญิง  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 631  น.ส.กรจรินทร์ คำภูพล  ปากช่องนานา  14 18:01-19:00 น.  หญิง  18  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 632  น.ส.กัญญา จันทร์นอก  แก้งสนามนาง  14 21:01-22:00 น.   หญิง  30  ผู้โดยสาร  รถเก๋ง/แท็กซี่   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 633  น.ส.จิตตาพัน เอี่ยมสุวรรณ  ปากช่องนานา  14 20:01-21:00 น.  หญิง  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 634  น.ส.จุฑารัตน์ เต้าโคกสูง  ปากช่องนานา  14 12:01-13:00 น.   ชาย  16  ผู้โดยสาร  สามล้อเครื่อง   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 635  น.ส.ฉวีวรรณ โคตรสมบัติ  จักราช  14 16:01-17:00 น.   หญิง  31  ผู้โดยสาร  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 636  น.ส.ชนินาค กันอำพล  ปากช่องนานา  14 12:01-13:00 น.   หญิง  15  ผู้โดยสาร  สามล้อเครื่อง   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 637  น.ส.ธิดาภรณ์ ทองระอา  โนนสูง  14 19:01-20:00 น.   หญิง  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 638  น.ส.นรพันธ์ ชำนาญศรี  ปากช่องนานา  14 12:01-13:00 น.   หญิง  16  ผู้ขับขี่  สามล้อเครื่อง   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 639  น.ส.ประนอม จงสดับกลาง  โนนสูง  14 19:01-20:00 น.   หญิง  18  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 640  น.ส.ประวีณา สิงห์นอก  พระทองคำ  14 15:01-16:00 น.  หญิง  17  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 641  น.ส.พรพิมล ชอบเตียน  ปักธงชัย  14 17:01-18:00 น.   หญิง  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 642  น.ส.เพ็ญพิศ ปวงประชัง  แก้งสนามนาง  14 09:01-10:00 น.   หญิง  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 643  น.ส.วันเพ็ญ วันสุข  แก้งสนามนาง  14 14:01-15:00 น.   หญิง  16  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 644  น.ส.วิภาวรรณ จำรัสประเสริฐ  พระทองคำ  14 18:01-19:00 น.  หญิง  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 645  น.ส.สภัทรา งามเมืองปัก  ปักธงชัย  14 19:01-20:00 น.   หญิง  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 646  น.ส.อรพิน เณรตะบอง  พิมาย  14 16:01-17:00 น.   หญิง  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 647  น.ส.อำพัยพรรณ นอกกระโทก  ค่ายสุรนารี นครราชสีมา  14 08:01-09:00 น.   หญิง  25  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 648  น.ส.อุทัยวรรณ แสงนาโค  ปักธงชัย  14 20:01-21:00 น.  หญิง  23  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 649  นกน้อย มณีสันเทียะ  วังน้ำเขียว  14 14:01-15:00 น.   ชาย  35  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 650  นฤพล โมงขุนทด  ด่านขุนทด  14 17:01-18:00 น.   ชาย  11  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 651  นวน อ่อนสระน้อย  มหาราชนครราชสีมา  14 09:01-10:00 น.   ชาย  69  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 652  นวริช สวัสดิ์สุข  สาตรเวช นครราชสีมา  14 10:01-11:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 653  นส กรรณิกา เกตุกระสัง  ป.แพทย์ นครราชสีมา  14 12:01-13:00 น.   หญิง  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 654  นส สุนันทา ศรีพนม  ป.แพทย์ นครราชสีมา  14 24:01-01:00 น.  หญิง  33  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 655  นส.จอมขวัญ ไชยเฉลิม  สูงเนิน  14 05:01-06:00 น.  หญิง  29  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 656  นส.ภิรมย์ญา แกมสูงเนิน  เสิงสาง  14 12:01-13:00 น.   หญิง  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 657  นส.วันนา ด้วงสูงเนิน  สูงเนิน  14 05:01-06:00 น.  หญิง  39  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 658  นส.ศิริวรรณ พวงสันเทียะ  โนนไทย  14 12:01-13:00 น.   หญิง  16  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 659  นส.อนิสรา กันกลางดอน  โนนไทย  14 12:01-13:00 น.   หญิง  28  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 660  นส.อุบลรัตน์ การัมย์  สูงเนิน  14 16:01-17:00 น.   หญิง  25  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 661  นางบุญชู มะยมทอง  ปากช่องนานา  14 19:01-20:00 น.   หญิง  28  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 662  นางวงเดือน ปกาเวสุง  หนองบุนนาก  14 16:01-17:00 น.   หญิง  45  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 663  นางสมควร ลอยทอง  สูงเนิน  14 15:01-16:00 น.  หญิง  53  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 664  นางสมมาต สัตย์ธรรม  โนนสูง  14 14:01-15:00 น.   หญิง  42  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 665  นางสมัย เพียโคตรเก่า  ชุมพวง  14 14:01-15:00 น.   หญิง  40  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ปิคอัพ  เข็มขัด  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 666  นางสวง ริมใหม่  ค่ายสุรนารี นครราชสีมา  14 10:01-11:00 น.   หญิง  61  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 667  นางสายฝน ไกรโสดา  บัวใหญ่  14 14:01-15:00 น.   หญิง  42  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 668  นางอุไร เกยพุดซา  ค่ายสุรนารี นครราชสีมา  14 13:01-14:00 น.  หญิง  42  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 669  นาบสุขเกษม ชิดขุนทด  ด่านขุนทด  14 15:01-16:00 น.  ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 670  นาย ฐิติกร สมิตะมาน  โนนแดง  14 08:01-09:00 น.   ชาย  37  ผู้ขับขี่  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 671  นาย สำพัน ศรีปัญญา  โนนแดง  14 14:01-15:00 น.   ชาย  65  ผู้โดยสาร  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 672  นาย โสภา สายสิทธิ์  โนนแดง  14 15:01-16:00 น.  ชาย  27  ผู้โดยสาร  รถบรรทุก   ไม่มี/ล้มเอง   เข็มขัด  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 673  นายกฤษฎา ตรพิมาย  ครบุรี  14 17:01-18:00 น.   ชาย  23  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 674  นายกำจร อักษร  ปักธงชัย  14 20:01-21:00 น.  ชาย  29  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 675  นายคำปุ่น กุลเพ็ชร  ปากช่องนานา  14 14:01-15:00 น.   ชาย  50  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 676  นายจักพงศ์ อินทร์คูณ  ค่ายสุรนารี นครราชสีมา  14 19:01-20:00 น.   ชาย  23  ไม่ทราบ  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 677  นายจักรพันธ์ ชาติงูเหลือม  สำทะเมนชัย  14 15:01-16:00 น.  ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 678  นายเจ็ก รัตนดอน  ปักธงชัย  14 10:01-11:00 น.   ชาย  79  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 679  นายฉัตรชัย มุกดา  ชุมพวง  14 13:01-14:00 น.  ชาย  18  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 680  นายฉัตรชัย อักษรสระน้อย  ครบุรี  14 22:01-23:00 น.   ชาย  23  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 681  นายชาตรี กวดนอก  แก้งสนามนาง  14 11:01-12:00 น.  ชาย  28  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 682  นายชาพร โอนสันเทียะ  โนนไทย  14 16:01-17:00 น.   ชาย  28  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 683  นายต๋อย ลาดกระโทก  ครบุรี  14 18:01-19:00 น.  ชาย  37  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 684  นายถนอม ต้นสร้าง  ชุมพวง  14 14:01-15:00 น.   ชาย  44  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  เข็มขัด  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 685  นายถนอม สดกระโทก  เสิงสาง  14 10:01-11:00 น.   ชาย  34  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 686  นายทศพล มุ่งร่มกลาง  ขามสะแกแสง  14 17:01-18:00 น.   ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 687  นายทองดี เมฆสูงเนิน  สูงเนิน  14 10:01-11:00 น.   ชาย  82  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 688  นายนพวัฒน์ สัญจรโคกสูง  โนนไทย  14 08:01-09:00 น.   ชาย  18  ผู้โดยสาร  รถบรรทุก   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 689  นายนวน อ่อนสระน้อย  ปักธงชัย  14 07:01-08:00 น.  ชาย  68  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 690  นายนิกร เกล้ากลาง  ค่ายสุรนารี นครราชสีมา  14 08:01-09:00 น.   ชาย  27  ผู้ขับขี่  รถเก๋ง/แท็กซี่   รถเก๋ง/แท็กซี่   เข็มขัด  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 691  นายนิพนธ์ เกิดด้วง  พระทองคำ  14 19:01-20:00 น.   ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 692  นายนิพลธ์ เคียนตะคุ  แก้งสนามนาง  14 19:01-20:00 น.   ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 693  นายบรรจง กลิ่นสำโรง  ครบุรี  14 16:01-17:00 น.   ชาย  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 694  นายบรรจง ภูอากาศ  สูงเนิน  14 15:01-16:00 น.  ชาย  40  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 695  นายบัญฑิต โอนสันเทียะ  โนนไทย  14 16:01-17:00 น.   ชาย  20  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 696  นายประสิทธิ์ อัตริต  บัวใหญ่  14 16:01-17:00 น.   ชาย  55  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 697  นายประเสริฐ มนกลาง  พิมาย  14 13:01-14:00 น.  ชาย  37  ผู้ขับขี่  อื่น ๆ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 698  นายปรีดา ศิลปเจริญ  หนองบุนนาก  14 05:01-06:00 น.  ชาย  39  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 699  นายปิยโชติ สลับกลาง  จักราช  14 16:01-17:00 น.   ชาย  30  ผู้ขับขี่  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 700  นายพลีศักดิ์ ศรีพาน  บัวใหญ่  14 16:01-17:00 น.   ชาย  43  คนเดินเท้า  อื่น ๆ  จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 701  นายพารากร ขอกอบกลาง  ครบุรี  14 17:01-18:00 น.   ชาย  21  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 702  นายพิทักษ์ บัวครบุรี  ครบุรี  14 16:01-17:00 น.   ชาย  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 703  นายพิเศษศักดิ์ ศรีลำใย  โนนไทย  14 20:01-21:00 น.  ชาย  33  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   เข็มขัด  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 704  นายมั่น ชัยวงศ์สา  พิมาย  14 13:01-14:00 น.  ชาย  31  ผู้ขับขี่  รถบรรทุก   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 705  นายเมคิน คู่กระโทก  ครบุรี  14 22:01-23:00 น.   ชาย  20  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 706  นายเมธิศ ราวพิมาย  พิมาย  14 02:01-03:00 น.   ชาย  19  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 707  นายยุทธภูมิ ตรีเจษฐานนท์  ค่ายสุรนารี นครราชสีมา  14 14:01-15:00 น.   ชาย  31  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 708  นายรุ่งเพชร พลสันเทียะ  โนนไทย  14 19:01-20:00 น.   ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 709  นายวรเดช ยอดบุนอก  พิมาย  14 24:01-01:00 น.  ชาย  25  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 710  นายวราวุฒิ ยิ่งนอก  ปากช่องนานา  14 18:01-19:00 น.  ชาย  26  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 711  นายวัชระ พลตื้อ  เสิงสาง  14 19:01-20:00 น.   ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ทราบ  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 712  นายวัฒน์พงศ์ สันจะโปะ  ปักธงชัย  14 18:01-19:00 น.  ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 713  นายวัฒนา โสนนอก  ครบุรี  14 17:01-18:00 น.   ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 714  นายวาสนา ลิยี่เก  พิมาย  14 24:01-01:00 น.  ชาย  18  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 715  นายวิเชียร เรืองกระโทก  ครบุรี  14 24:01-01:00 น.  ชาย  41  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 716  นายวินัย จริงสันเทียะ  โนนไทย  14 16:01-17:00 น.   ชาย  23  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 717  นายศิริพงษ์ ขอดแสงมา  สูงเนิน  14 12:01-13:00 น.   ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 718  นายสถาพร ทานทอด  แก้งสนามนาง  14 14:01-15:00 น.   ชาย  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 719  นายสถาพร ฝากระโทก  ครบุรี  14 18:01-19:00 น.  ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 720  นายสถิตย์ หกกระโทก  ครบุรี  14 14:01-15:00 น.   ชาย  28  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 721  นายสนั่น เด็ดดวงรัมย์  พิมาย  14 13:01-14:00 น.  ชาย  39  ผู้โดยสาร  รถบรรทุก   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 722  นายสมเกียรติ ซุ่นกลาง  พิมาย  14 13:01-14:00 น.  ชาย  16  ผู้โดยสาร  รถบรรทุก   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 723  นายสมจิตต์ ศีรษะนอก  ครบุรี  14 17:01-18:00 น.   ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 724  นายสมพงษ์ ไชยเฉลิม  สูงเนิน  14 03:01-04:00 น.  ชาย  58  ผู้ขับขี่  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่มี/ล้มเอง   เข็มขัด  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 725  นายสวัสดิ์ บุญนอก  ปักธงชัย  14 22:01-23:00 น.   ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 726  นายสหัสวรรษ ศรีมีษา  แก้งสนามนาง  14 14:01-15:00 น.   ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 727  นายสักรินทร์ กุลพิณี  เสิงสาง  14 16:01-17:00 น.   ชาย  25  คนเดินเท้า  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 728  นายสันติสุข สมดี  พิมาย  14 02:01-03:00 น.   ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 729  นายสาคร ใสยาคม  แก้งสนามนาง  14 20:01-21:00 น.  ชาย  43  ผู้ขับขี่  รถเก๋ง/แท็กซี่   ปิคอัพ  เข็มขัด  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 730  นายสุชาติ เชิญชัยภูมิ  สูงเนิน  14 16:01-17:00 น.   ชาย  26  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 731  นายสุทธิพงษ์ สว่างสูงเนิน  สูงเนิน  14 10:01-11:00 น.   ชาย  28  ผู้โดยสาร  รถบรรทุก   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 732  นายสุพล จันดา  ครบุรี  14 16:01-17:00 น.   ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 733  นายสุพัตน์ สัวประโคน  สูงเนิน  14 21:01-22:00 น.   ชาย  37  ผู้ขับขี่  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 734  นายเสน่ห์ จั่นกลาง  โนนสูง  14 22:01-23:00 น.   ชาย  65  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 735  นายอนุชิต พันธ์เดช  ปากช่องนานา  14 20:01-21:00 น.  ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 736  นายอานนท์ ฉิมเกิด  สำทะเมนชัย  14 15:01-16:00 น.  ชาย  18  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 737  นายอำนวย พันธ์ธงชัย  ปักธงชัย  14 20:01-21:00 น.  ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 738  นายอำนาจ มั่นจันทึก  ปากช่องนานา  14 18:01-19:00 น.  ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 739  นิพนธ์ จอมกระโทก  โชคชัย  14 22:01-23:00 น.   ชาย  41  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 740  นุชจรี ทินโนรส  เซนต์เมรี  14 07:01-08:00 น.  หญิง  11  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 741  เบญมาศ แก้วประดิศฐ์  สีคิ้ว  14 15:01-16:00 น.  หญิง  25  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  อื่น ๆ  ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 742  โบ โตมสันเทียะ  ขามทะเลสอ  14 17:01-18:00 น.   ชาย  34  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 743  ประนอม แสนพลกรัง  ขามทะเลสอ  14 08:01-09:00 น.   หญิง  59  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 744  ประสงค์ วนสันเทียะ  มหาราชนครราชสีมา  14 05:01-06:00 น.  ชาย  57  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 745  ปรัชญา ยวงยิ่งทรัพย์  มหาราชนครราชสีมา  14 19:01-20:00 น.   ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 746  เปลี่ยน ทองออน  ด่านขุนทด  14 24:01-01:00 น.  ชาย  36  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 747  พงศ์ศิริ เปรมจัตุรัส  ด่านขุนทด  14 17:01-18:00 น.   ชาย  26  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 748  พลทหารวิชา สุดสูง  เสิงสาง  14 15:01-16:00 น.  ชาย  23  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   รถบรรทุก   ไม่ทราบ  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 749  พิสมัย ชะฎาทอง  เซนต์เมรี  14 22:01-23:00 น.   หญิง  29  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 750  ไพรัตน์ โตจันทึก  สีคิ้ว  14 15:01-16:00 น.  ชาย  28  ผู้ขับขี่  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 751  มนตรี โพธิ์นอก  บ้านเหลื่อม  14 22:01-23:00 น.   ชาย  27  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 752  ยุภาวดี เหงขุนทด  ด่านขุนทด  14 20:01-21:00 น.  หญิง  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 753  รัตนพล เลียบแล  วังน้ำเขียว  14 13:01-14:00 น.  ชาย  13  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 754  รัตนาพร แก้วกลาง  คง  14 20:01-21:00 น.  หญิง  17  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 755  เลิศศักดิ์ ทองใบใหญ่  สีคิ้ว  14 03:01-04:00 น.  ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 756  วรรณเพ็ญ ดื่นขุนทด  ด่านขุนทด  14 20:01-21:00 น.  หญิง  18  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 757  วิโรจน์ ชมโคกสูง  เซนต์เมรี  14 14:01-15:00 น.   ชาย  60  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 758  เวียง จอมเกาะ  มหาราชนครราชสีมา  14 18:01-19:00 น.  ชาย  48  คนเดินเท้า  อื่น ๆ  จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 759  สกลสุภา สนทะเล  วังน้ำเขียว  14 13:01-14:00 น.  หญิง  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 760  สมจิต สุริยา  ประทาย  14 16:01-17:00 น.   ชาย  47  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 761  สมปอง เตียนพลกรัง  มหาราชนครราชสีมา  14 07:01-08:00 น.  ชาย  44  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 762  สมปอง บุตรวงษ์  มหาราชนครราชสีมา  14 03:01-04:00 น.  หญิง  40  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 763  สัชฌกร รุกขชาติ  มหาราชนครราชสีมา  14 21:01-22:00 น.   หญิง  27  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 764  สำรอง แมะครบุรี  โชคชัย  14 17:01-18:00 น.   ชาย  30  คนเดินเท้า  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 765  สิทธิชัย สันติเสวี  มหาราชนครราชสีมา  14 19:01-20:00 น.   ชาย  11  ผู้โดยสาร  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 766  สิทธินันท์ ถนอมพลกรัง  ขามทะเลสอ  14 17:01-18:00 น.   ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 767  สุขเกษม ชิดขุนทด  ด่านขุนทด  14 16:01-17:00 น.   ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 768  สุขสันต์ โม่นอก  มหาราชนครราชสีมา  14 14:01-15:00 น.   ชาย  18  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 769  สุดารัตน์ อัครประเสริฐกุล  มหาราชนครราชสีมา  14 03:01-04:00 น.  หญิง  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 770  สุพจน์ เพชรโก  คง  14 10:01-11:00 น.   ชาย  36  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   เข็มขัด  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 771  สุพัตรา อัครประเสริฐกุล  มหาราชนครราชสีมา  14 03:01-04:00 น.  หญิง  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ทุเลา/หาย  
 772  สุรชัย โคกกิ่ง  เซนต์เมรี  14 17:01-18:00 น.   ชาย  29  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ใส่หมวก  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 773  สุรศักดิ์ สารจันทึก  สีคิ้ว  14 18:01-19:00 น.  ชาย  39  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 774  สุวัฒน์ ฮามพิทักษ์  มหาราชนครราชสีมา  14 19:01-20:00 น.   ชาย  26  คนเดินเท้า  อื่น ๆ  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ทราบ  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 775  อ.ส.ทพ.สานล อักษร  ปักธงชัย  14 07:01-08:00 น.  ชาย  34  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 776  อนันต์ แหลมฉลาด  วังน้ำเขียว  14 24:01-01:00 น.  ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 777  อนุชา คำตะขบ  วังน้ำเขียว  14 13:01-14:00 น.  ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 778  อนุวัฒน์ จันทร์สิทธ์  คง  14 17:01-18:00 น.   ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถจักรยาน   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 779  อภิชาติ ศีรจักรี  คง  14 10:01-11:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 780  อมรรัตน์ พิมพกา  มหาราชนครราชสีมา  14 15:01-16:00 น.  ชาย  40  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 781  อำพร ที่ระลึก  เซนต์เมรี  14 19:01-20:00 น.   หญิง  50  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 782  อุทิศ พ่วงพิมาน  ด่านขุนทด  14 17:01-18:00 น.   ชาย  52  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 783  อุเทน พัศจำรูญ  เซนต์เมรี  14 12:01-13:00 น.   ชาย  14  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 784   สมัย นิลเนตร  สีคิ้ว  15 23:01-24:00 น.   หญิง  40  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 785  1.นายประจักร์ กูลพิมาย  ห้วยแถลง  15 17:01-18:00 น.   ชาย  54  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 786  กันยา มุ้ยกระโทก  โชคชัย  15 12:01-13:00 น.   หญิง  16  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  เจ้าหน้าที่ตำรวจ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 787  กิตติคุณ พงษ์พัต  สูงเนิน  15 16:01-17:00 น.   ชาย  28  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 788  กุด กิรัมย์  เสิงสาง  15 11:01-12:00 น.  หญิง  59  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 789  เกศนภา ปลั่งกลาง  ป.แพทย์ นครราชสีมา  15 14:01-15:00 น.   หญิง  48  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 790  เกศราภรณ์ ประติตัง  เสิงสาง  15 18:01-19:00 น.  หญิง  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 791  เกียรติศักดิ์ กระจ่างโพธิ์  ป.แพทย์ นครราชสีมา  15 18:01-19:00 น.  ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 792  ขวัญภิรมย์ ธนู  มหาราชนครราชสีมา  15 20:01-21:00 น.  หญิง  16  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 793  คำปน หลวงจันทร์  โนนสูง  15 20:01-21:00 น.  ชาย  35  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  เข็มขัด  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 794  คำแมน ชำนาญหมอ  ป.แพทย์ นครราชสีมา  15 11:01-12:00 น.  ชาย  36  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 795  แคทรียา พินิจ  มหาราชนครราชสีมา  15 20:01-21:00 น.  หญิง  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 796  จ.ส.อ.อาวุธ พันธ์เขียน  ค่ายสุรนารี นครราชสีมา  15 20:01-21:00 น.  ชาย  42  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 797  จ.ส.อ.อุดมศักดิ์ ลาภเกิด  ค่ายสุรนารี นครราชสีมา  15 08:01-09:00 น.   ชาย  47  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 798  จตุรงค์ อาจทวีกุล  เสิงสาง  15 03:01-04:00 น.  ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 799  จรวย รัตนดอน  โชคชัย  15 20:01-21:00 น.  ชาย  44  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 800  จันทร์ สอนจันทึก  เสิงสาง  15 08:01-09:00 น.   ชาย  73  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 801  จำรัส พรั่นกระโทก  โชคชัย  15 10:01-11:00 น.   ชาย  48  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ทราบ  เจ้าหน้าที่ตำรวจ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 802  จินดาพร กำกระโทก  โชคชัย  15 14:01-15:00 น.   หญิง  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 803  จุฑามาศ วงขวัญเมือง  ป.แพทย์ นครราชสีมา  15 07:01-08:00 น.  หญิง  47  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 804  เจน มาตวังแสง  มหาราชนครราชสีมา  15 19:01-20:00 น.   ชาย  51  ผู้ขับขี่  สามล้อเครื่อง   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 805  เจวาลิน สีเถื่อน  มหาราชนครราชสีมา  15 17:01-18:00 น.   หญิง  ผู้โดยสาร  สามล้อเครื่อง   อื่น ๆ  ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 806  ชลิต ไทยมณี  สาตรเวช นครราชสีมา  15 17:01-18:00 น.   ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 807  ชวนพิศ นากุดจิก  มหาราชนครราชสีมา  15 11:01-12:00 น.  หญิง  68  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 808  ชัชชัย มวยกระโทก  โชคชัย  15 12:01-13:00 น.   ชาย  23  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 809  ชาติสุวรรณ ฉิมโพธิ์กลาง  มหาราชนครราชสีมา  15 21:01-22:00 น.   ชาย  16  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 810  ชู ผลกระโทก  โชคชัย  15 19:01-20:00 น.   ชาย  61  ผู้ขับขี่  สามล้อเครื่อง   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 811  ญาณิศา ชอบไวย์  มหาราชนครราชสีมา  15 12:01-13:00 น.   หญิง  12  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 812  ฐิติพร จันทร์อินทร์  มหาราชนครราชสีมา  15 06:01-07:00 น.   หญิง  16  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 813  ณัฐอนันต์ รื่นพจน์  สูงเนิน  15 16:01-17:00 น.   หญิง  36  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 814  ด.ช.จตุรภัทร จิตนอก  บัวใหญ่  15 16:01-17:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 815  ด.ช.นวพล ชะดานิน  ปากช่องนานา  15 13:01-14:00 น.  ชาย  11  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 816  ด.ช.ภานุพงศ์ จุรีพงษ์  บัวใหญ่  15 10:01-11:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  รถเก๋ง/แท็กซี่   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 817  ด.ช.สัมฤทธิ์ มานะ  ปากช่องนานา  15 11:01-12:00 น.  ชาย  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 818  ด.ช.อดิศักดิ์ พรมจันทร์  สีคิ้ว  15 12:01-13:00 น.   ชาย  14  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 819  ด.ช.อัครพล กลุ่มจันทึก  ห้วยแถลง  15 12:01-13:00 น.   ชาย  12  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 820  ด.ญ. เกษราภรณ์ จรสายออ  โนนไทย  15 11:01-12:00 น.  หญิง  12  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 821  ด.ญ.กัญญารัตน์ หวินกำปัง  พระทองคำ  15 15:01-16:00 น.  หญิง  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 822  ด.ญ.เกวลิน นพพรมงคล  บัวใหญ่  15 11:01-12:00 น.  หญิง  14  ผู้โดยสาร  รถเก๋ง/แท็กซี่   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 823  ด.ญ.ทิพวัลย์ โพธิ์ดี  ปากช่องนานา  15 17:01-18:00 น.   หญิง  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 824  ด.ญ.ธัญลักษณ์ ตั้งเศษรฐศิริ  บัวใหญ่  15 10:01-11:00 น.   หญิง  ผู้โดยสาร  รถเก๋ง/แท็กซี่   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 825  ด.ญ.ธัญวรัตน์ นพพรมงคล  บัวใหญ่  15 10:01-11:00 น.   หญิง  10  ผู้โดยสาร  รถเก๋ง/แท็กซี่   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 826  ด.ญ.นภัสนันท์ ตั้งเศรษฐศิริ  บัวใหญ่  15 11:01-12:00 น.  หญิง  10  ผู้โดยสาร  รถเก๋ง/แท็กซี่   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 827  ด.ญ.ปริมาส โชสูงเนิน  สีคิ้ว  15 12:01-13:00 น.   หญิง  13  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 828  ด.ญ.ฝนแก้ว สังข์ทอง  ปากช่องนานา  15 24:01-01:00 น.  หญิง  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 829  ด.ญ.เมธาวี แสนจังหรีด  ปักธงชัย  15 18:01-19:00 น.  หญิง  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 830  ด.ญ.สุพัตรา แตงเจริญ  ปากช่องนานา  15 15:01-16:00 น.  หญิง  13  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 831  ด.ญ.โสรญา ทองแซก  ปักธงชัย  15 09:01-10:00 น.   หญิง  12  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 832  ด.ญ.อมรรัตน์ ชาญตะกั่ว  ปากช่องนานา  15 12:01-13:00 น.   หญิง  13  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 833  ด.ญ.อารีรัตน์ วิชัย  บัวใหญ่  15 15:01-16:00 น.  หญิง  11  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 834  ดญ.สุดารัตน์ เข็มแก้ว  ประทาย  15 15:01-16:00 น.  หญิง  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 835  ดำรงค์ วงศ์จันทึก  วังน้ำเขียว  15 21:01-22:00 น.   ชาย  61  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 836  ดำรงค์ศักดิ์ ฝ่าพิมาย  พิมาย  15 19:01-20:00 น.   ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 837  ทัศนีย์ โล้กูลประกิจ  มหาราชนครราชสีมา  15 15:01-16:00 น.  หญิง  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 838  ธนวัฒน์ บุญสถิตร์กุล  หนองบุนนาก  15 11:01-12:00 น.  ชาย  14  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 839  ธนากร พรานุสร  ป.แพทย์ นครราชสีมา  15 20:01-21:00 น.  ชาย  16  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 840  ธนายุทธ สุวรรณโชติ  มหาราชนครราชสีมา  15 23:01-24:00 น.   ชาย  14  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 841  ธวัชชัย ดูกระบือ  พิมาย  15 12:01-13:00 น.   ชาย  14  คนเดินเท้า  ไม่ทราบ   ปิคอัพ  ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 842  ธิวานันท์ กุลจันทร์  มหาราชนครราชสีมา  15 18:01-19:00 น.  หญิง  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 843  น.ส.จันทริกา อินทร์พรมมดัน  หนองบุนนาก  15 18:01-19:00 น.  หญิง  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 844  น.ส.ชนาภา ทำเสร็จ  ปากช่องนานา  15 20:01-21:00 น.  หญิง  22  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 845  น.ส.นันทวัน สุสดา  บัวใหญ่  15 18:01-19:00 น.  หญิง  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 846  น.ส.บุญเลี้ยง พวงสันเทียะ  บัวใหญ่  15 17:01-18:00 น.   หญิง  25  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 847  น.ส.มยุรี พานสุวรรณ  ปากช่องนานา  15 13:01-14:00 น.  หญิง  16  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 848  น.ส.รสจนา สมีงาม  บัวใหญ่  15 18:01-19:00 น.  หญิง  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 849  น.ส.รุ่งอรุณ พุทธิชน  ปากช่องนานา  15 17:01-18:00 น.   หญิง  17  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 850  น.ส.วิจิตรา ติดกระโทก  หนองบุนนาก  15 16:01-17:00 น.   หญิง  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 851  น.ส.ศิริวรรณ ดังกระโทก  หนองบุนนาก  15 16:01-17:00 น.   หญิง  18  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 852  น.ส.สายฝน เหิมดี  จักราช  15 19:01-20:00 น.   หญิง  32  ผู้ขับขี่  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 853  น.ส.สุภาพร ชะดานิน  ปากช่องนานา  15 13:01-14:00 น.  หญิง  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 854  น.ส.อภิญญา จงจิตร์กลาง  ค่ายสุรนารี นครราชสีมา  15 22:01-23:00 น.   หญิง  21  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 855  น.ส.อรพรรณ บุษปะเวศ  บัวใหญ่  15 16:01-17:00 น.   หญิง  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 856  นพรัตน์ แววกระโทก  พิมาย  15 10:01-11:00 น.   หญิง  18  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 857  นพรัตน์ แววกระโทก  มหาราชนครราชสีมา  15 14:01-15:00 น.   หญิง  18  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 858  นส.กัญญารัตน์ วันจันทึก  สีคิ้ว  15 11:01-12:00 น.  หญิง  19  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 859  นส.จันทร์เพ็ญ ผ่องสูงเนิน  สีคิ้ว  15 13:01-14:00 น.  หญิง  17  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  อื่น ๆ  ไม่ทราบ  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 860  นส.ไอลดา ปัทมศิวสกุล  สีคิ้ว  15 12:01-13:00 น.   หญิง  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 861  นางคำปลิว ลาภเกิด  ค่ายสุรนารี นครราชสีมา  15 08:01-09:00 น.   หญิง  46  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 862  นางฉอ้อน แนมขุนทด  สีคิ้ว  15 12:01-13:00 น.   หญิง  43  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 863  นางชญาฎา ตั้งเศรษฐศิริ  บัวใหญ่  15 10:01-11:00 น.   หญิง  36  ผู้โดยสาร  รถเก๋ง/แท็กซี่   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 864  นางทองคูณ น้อยพุดซา  ค่ายสุรนารี นครราชสีมา  15 15:01-16:00 น.  หญิง  50  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 865  นางปราณี พรมลิบุตร  สีคิ้ว  15 12:01-13:00 น.   หญิง  50  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 866  นางลูกชิ้น เข็มแก้ว  ประทาย  15 15:01-16:00 น.  หญิง  40  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   เข็มขัด  ไม่ทราบ  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 867  นางสาวณัฐิธิดา โพธิ์ทอง  สีคิ้ว  15 06:01-07:00 น.   หญิง  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   สามล้อเครื่อง   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 868  นางสุนิสา วันดี  ปากช่องนานา  15 08:01-09:00 น.   หญิง  40  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 869  นางสุมาลี แสนจังหรีด  ปักธงชัย  15 18:01-19:00 น.  หญิง  35  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 870  นางแสงเดือน โงมสันเทียะ  พระทองคำ  15 10:01-11:00 น.   หญิง  47  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 871  นางอรัญญา จุรีพงษ์  บัวใหญ่  15 10:01-11:00 น.   หญิง  37  ผู้โดยสาร  รถเก๋ง/แท็กซี่   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 872  นางอ่อนสี สมน้อย  สีคิ้ว  15 12:01-13:00 น.   หญิง  76  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 873  นาย ประทาน รักบุญ  ห้วยแถลง  15 13:01-14:00 น.  ชาย  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 874  นายโกสินทร์ เจ๊กจันทึก  สีคิ้ว  15 16:01-17:00 น.   ชาย  28  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 875  นายคฑาวุธ ศีรี  บัวใหญ่  15 13:01-14:00 น.  ชาย  22  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 876  นายจัด ศรีบัวลาย  สีคิ้ว  15 12:01-13:00 น.   ชาย  34  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 877  นายฉัตรชัย วรรณรักษ์  ปากช่องนานา  15 10:01-11:00 น.   ชาย  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 878  นายฉันทัส นาคมณี  โนนไทย  15 12:01-13:00 น.   ชาย  16  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 879  นายชลอ แสนจังหรีด  ปักธงชัย  15 18:01-19:00 น.  ชาย  42  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ทราบ  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 880  นายชัยพิชิต ขมโคกกรวด  ปักธงชัย  15 17:01-18:00 น.   ชาย  27  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 881  นายชัยวัฒน์ เจิมขุนทด  สีคิ้ว  15 12:01-13:00 น.   ชาย  15  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ทราบ  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 882  นายชานนท์ สวรรค์พรมราชช  ปักธงชัย  15 17:01-18:00 น.   ชาย  26  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 883  นายชูชาติ หลอดคำ  โนนไทย  15 04:01-05:00 น.  ชาย  44  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 884  นายเชาวฤทธิ์ เพ็งผาลา  บัวใหญ่  15 17:01-18:00 น.   ชาย  26  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 885  นายแดง รชตวัฒนกุล  ค่ายสุรนารี นครราชสีมา  15 10:01-11:00 น.   ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 886  นายทองหล่อ คิดการ  ประทาย  15 15:01-16:00 น.  ชาย  63  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   เข็มขัด  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 887  นายทัดเทพ ถาโอด  หนองบุนนาก  15 17:01-18:00 น.   ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 888  นายทินกร ตาคูณ  ปากช่องนานา  15 24:01-01:00 น.  ชาย  36  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 889  นายไทยรัตน์ พวงมาลัย  พระทองคำ  15 24:01-01:00 น.  ชาย  40  ผู้ขับขี่  รถโดยสาร 4 ล้อ  ไม่มี/ล้มเอง   เข็มขัด  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 890  นายธวัชชัย ทำเสร็จ  ปากช่องนานา  15 19:01-20:00 น.   ชาย  50  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 891  นายธานินทร์ เนียนไธสง  สำทะเมนชัย  15 22:01-23:00 น.   ชาย  29  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 892  นายธีรพล อะมุตะคุ  ปักธงชัย  15 09:01-10:00 น.   ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 893  นายประทาย แท่งกระโทก  จักราช  15 23:01-24:00 น.   ชาย  22  ผู้ขับขี่  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 894  นายประหยัด พลนอก  บัวใหญ่  15 12:01-13:00 น.   ชาย  37  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 895  นายปิยนนท์ จันหลง  ปากช่องนานา  15 17:01-18:00 น.   ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 896  นายปิยะณัฐ ศูนย์สอน  ปากช่องนานา  15 24:01-01:00 น.  ชาย  23  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 897  นายพงษ์ศักดิ์ เกตุศรีจรินทร์  ครบุรี  15 19:01-20:00 น.   ชาย  41  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 898  นายพิทยา แซ่ลึง  ปักธงชัย  15 24:01-01:00 น.  ชาย  29  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 899  นายภานุ ขอหยุดกลาง  ปากช่องนานา  15 20:01-21:00 น.  ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 900  นายภิรมย์ ชาญโคกกรวด  ปักธงชัย  15 17:01-18:00 น.   ชาย  23  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 901  นายยุทธพล พรมวิหาร  สีคิ้ว  15 13:01-14:00 น.  ชาย  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 902  นายลำดวน ทองไสว  ปากช่องนานา  15 10:01-11:00 น.   ชาย  48  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 903  นายลุกชิ้น ภูมิโคกรักษณื  สีคิ้ว  15 12:01-13:00 น.   ชาย  36  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 904  นายวงเดือน กรุงศรี  ค่ายสุรนารี นครราชสีมา  15 19:01-20:00 น.   ชาย  45  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 905  นายวิญณุ นอใม่  ครบุรี  15 21:01-22:00 น.   ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ทุเลา/หาย  
 906  นายวิษณุ เกรียมไธสง  บัวใหญ่  15 14:01-15:00 น.   ชาย  23  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 907  นายศักดิ์ชัย สุตะภักดิ์  ค่ายสุรนารี นครราชสีมา  15 18:01-19:00 น.  ชาย  23  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 908  นายสมคิด บุญแย้ม  ประทาย  15 15:01-16:00 น.  ชาย  30  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 909  นายสมชาติ นพพรมงคล  บัวใหญ่  15 10:01-11:00 น.   ชาย  52  ผู้โดยสาร  รถเก๋ง/แท็กซี่   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 910  นายสมบูรณ์ อักษรประจักษ์  ปักธงชัย  15 17:01-18:00 น.   ชาย  40  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 911  นายสมโภชน์ เบื่อกระโทก  หนองบุนนาก  15 18:01-19:00 น.  ชาย  28  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 912  นายสมวงค์ บุญกลาง  ปากช่องนานา  15 17:01-18:00 น.   ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 913  นายสมัย ทองภักดี  พระทองคำ  15 10:01-11:00 น.   ชาย  52  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 914  นายสรายุทธ กันทอุโมง  สีคิ้ว  15 13:01-14:00 น.  ชาย  22  ผู้ขับขี่  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 915  นายสวงค์ ฉิ่งสำโรง  ปักธงชัย  15 18:01-19:00 น.  ชาย  31  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 916  นายสาทร ชื่นนอก  ปักธงชัย  15 17:01-18:00 น.   ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 917  นายสุทัศน์ นามมาบุตร  บัวใหญ่  15 17:01-18:00 น.   ชาย  31  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 918  นายสุวัจน์ ผันสระนาอย  ปักธงชัย  15 18:01-19:00 น.  ชาย  17  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 919  นายองอาจ ผิวจันทึก  สีคิ้ว  15 19:01-20:00 น.   ชาย  39  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 920  นายอรุณ คร่ากระโทก  บัวใหญ่  15 14:01-15:00 น.   ชาย  38  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 921  นายอาคม เสงี่ยมวงศ์  ปักธงชัย  15 24:01-01:00 น.  ชาย  29  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 922  บรรจง จุรีพงษ์  มหาราชนครราชสีมา  15 20:01-21:00 น.  ชาย  39  ผู้ขับขี่  รถเก๋ง/แท็กซี่   รถเก๋ง/แท็กซี่   เข็มขัด  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 923  บุญช่วย สุขดี  โนนไทย  15 16:01-17:00 น.   ชาย  59  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 924  บุญญฤทธิ์ พรมจันทึก  เสิงสาง  15 22:01-23:00 น.   ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 925  บุณทรีย์ พบขุนทด  ป.แพทย์ นครราชสีมา  15 13:01-14:00 น.  หญิง  13  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   เข็มขัด  ไม่ทราบ  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 926  ปฐพี จริงโพธิ์  มหาราชนครราชสีมา  15 09:01-10:00 น.   ชาย  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   จักรยานยนต์   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 927  ประทุม พินิจ  มหาราชนครราชสีมา  15 20:01-21:00 น.  หญิง  36  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 928  ประภาพร จันทร์เลิศฟ้า  มหาราชนครราชสีมา  15 21:01-22:00 น.   หญิง  31  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 929  ประสงค์ สิกขา  มหาราชนครราชสีมา  15 24:01-01:00 น.  ชาย  25  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 930  ปานี สุขดี  โนนไทย  15 16:01-17:00 น.   หญิง  56  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 931  พวง ทิศกระโทก  เสิงสาง  15 19:01-20:00 น.   ชาย  27  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่ทราบ   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 932  พวงทิพย์ พินิจ  มหาราชนครราชสีมา  15 20:01-21:00 น.  หญิง  14  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 933  พัชรี ครุฑหมื่นไวย  โนนไทย  15 16:01-17:00 น.   หญิง  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 934  พัชรีญา ปัณณธรรมรักษ์  มหาราชนครราชสีมา  15 22:01-23:00 น.   หญิง  20  คนเดินเท้า  อื่น ๆ  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ  ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 935  พันธ์ แจกกลาง  โนนสูง  15 17:01-18:00 น.   หญิง  45  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 936  พิเชต แก้วปรางค์  วังน้ำเขียว  15 24:01-01:00 น.  ชาย  44  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 937  พินิจ ปลั่งกลาง  วังน้ำเขียว  15 24:01-01:00 น.  ชาย  21  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 938  พิมพ์ลักษณ์ ชอบไวย์  มหาราชนครราชสีมา  15 12:01-13:00 น.   หญิง  35  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 939  ไพโรจน์ คำสุข  ขามทะเลสอ  15 10:01-11:00 น.   ชาย  41  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 940  ภัทรสุดา ชอบไวย์  มหาราชนครราชสีมา  15 12:01-13:00 น.   หญิง  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 941  ภัทราพร ติ้นชัยภูมิ  มหาราชนครราชสีมา  15 18:01-19:00 น.  หญิง  10  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   อื่น ๆ  ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 942  ภาณุพงษศ์ จุรีพงษ์  มหาราชนครราชสีมา  15 14:01-15:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  รถเก๋ง/แท็กซี่   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ไม่นำส่ง  Admit  ทุเลา/หาย  
 943  ภาสกร แวะสันเทียะ  มหาราชนครราชสีมา  15 20:01-21:00 น.  ชาย  18  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ทุเลา/หาย  
 944  ภูริพัฒน์ นาคสุข  โนนสูง  15 20:01-21:00 น.  ชาย  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 945  ภูวนนท์ หนันกระโทก  โชคชัย  15 24:01-01:00 น.  ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 946  มนัสชัย เพชรแท้  พิมาย  15 19:01-20:00 น.   ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 947  ยุทธชัย จูกระโทก  มหาราชนครราชสีมา  15 18:01-19:00 น.  ชาย  14  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 948  รุ้ง เนื้อทอง  มหาราชนครราชสีมา  15 10:01-11:00 น.   ชาย  35  คนเดินเท้า  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 949  รุ่งนภา นรินทร์นอก  โนนสูง  15 17:01-18:00 น.   หญิง  17  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 950  เรือน กุดโต้  วังน้ำเขียว  15 07:01-08:00 น.  ชาย  36  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 951  ลบ พยัคมะเริง  ป.แพทย์ นครราชสีมา  15 18:01-19:00 น.  ชาย  45  ผู้โดยสาร  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 952  ละออง ประทุมเมฆ  โนนสูง  15 20:01-21:00 น.  หญิง  45  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 953  วงค์ อ่อนตา  วังน้ำเขียว  15 17:01-18:00 น.   ชาย  79  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 954  วงเดือน ปรึกษากิ่ง  เสิงสาง  15 11:01-12:00 น.  หญิง  25  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 955  วรรณิศา จงผ่อนกลาง  โนนสูง  15 17:01-18:00 น.   หญิง  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 956  วรัญชนา สันกลาง  พิมาย  15 18:01-19:00 น.  หญิง  11  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 957  วัฒนา ประยงค์ขำ  เสิงสาง  15 10:01-11:00 น.   ชาย  10  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 958  วัณมงคล ดีนิวงศ์  คง  15 07:01-08:00 น.  ชาย  11  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 959  วิภาวรรณ นักร้อง  พิมาย  15 15:01-16:00 น.  หญิง  21  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 960  วิรัตน์ มุ่งกลาง  เสิงสาง  15 20:01-21:00 น.  ชาย  30  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 961  ศิรินภาภรณ์ เฉียบกระโทก  มหาราชนครราชสีมา  15 20:01-21:00 น.  หญิง  13  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 962  ศิวณัฐ สวยสูงเนิน  พิมาย  15 17:01-18:00 น.   ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 963  สง่า มือคุ้ม  มหาราชนครราชสีมา  15 21:01-22:00 น.   ชาย  19  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ทุเลา/หาย  
 964  สนิท สุขนาค  โนนสูง  15 20:01-21:00 น.  หญิง  60  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 965  สมเจตน์ กิ่งกระโทก  โชคชัย  15 24:01-01:00 น.  ชาย  24  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 966  สมใจ แคกระโทก  มหาราชนครราชสีมา  15 ไม่ทราบ  ชาย  30  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 967  สมนึก สวัสดิ์  สูงเนิน  15 18:01-19:00 น.  ชาย  26  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 968  สมาน อบอุ่น  เสิงสาง  15 20:01-21:00 น.  ชาย  51  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 969  สาธิตา บุญกอด  ป.แพทย์ นครราชสีมา  15 18:01-19:00 น.  ชาย  16  คนเดินเท้า  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 970  สิริพร พรหมพิจารณ์  มหาราชนครราชสีมา  15 20:01-21:00 น.  หญิง  14  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ทุเลา/หาย  
 971  สุกัญญา คุขุนทด  โชคชัย  15 12:01-13:00 น.   หญิง  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  เจ้าหน้าที่ตำรวจ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 972  สุคนธ์ชัย ฉิมโพธิ์กลาง  มหาราชนครราชสีมา  15 20:01-21:00 น.  ชาย  21  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 973  สุทัศน์ เปจะโป๊ะ  ป.แพทย์ นครราชสีมา  15 13:01-14:00 น.  หญิง  25  คนเดินเท้า  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 974  สุนิสา กันยานุช  โนนสูง  15 20:01-21:00 น.  หญิง  36  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 975  สุพรรณี สมรรคการ  มหาราชนครราชสีมา  15 20:01-21:00 น.  หญิง  14  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ทุเลา/หาย  
 976  สุพรรษา บุญกำเนิด  โชคชัย  15 21:01-22:00 น.   หญิง  28  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 977  สุพัตรา พรหมพิจารณ์  มหาราชนครราชสีมา  15 20:01-21:00 น.  หญิง  11  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 978  สุพันธ์ คำดี  เสิงสาง  15 18:01-19:00 น.  ชาย  35  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 979  สุระกานต์ ศิลากฤษ์  มหาราชนครราชสีมา  15 21:01-22:00 น.   ชาย  16  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 980  หทัยภัทร ชนิดกุล  สูงเนิน  15 17:01-18:00 น.   หญิง  25  ผู้ขับขี่  รถเก๋ง/แท็กซี่   ปิคอัพ  เข็มขัด  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ทุเลา/หาย  
 981  อนุรักษ์ แสดกระโทก  โชคชัย  15 09:01-10:00 น.   ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 982  อรอนงค์ ดาษจันทึก  สีคิ้ว  15 01:01-02:00 น.  หญิง  45  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 983  อรอุมา อินทองหลาง  มหาราชนครราชสีมา  15 17:01-18:00 น.   หญิง  28  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 984  อรัญญา จุรีหงษ์  มหาราชนครราชสีมา  15 14:01-15:00 น.   หญิง  37  ผู้ขับขี่  รถเก๋ง/แท็กซี่   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ไม่นำส่ง  Admit  ทุเลา/หาย  
 985  อริสา หัดรา  มหาราชนครราชสีมา  15 ไม่ทราบ  หญิง  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 986  อรุณ วังสันเทียะ  ขามทะเลสอ  15 10:01-11:00 น.   หญิง  45  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 987  อานนท์ อุดมทรัพย์  สีคิ้ว  15 13:01-14:00 น.  ชาย  18  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 988  อุไร วงค์วันดี  สีคิ้ว  15 23:01-24:00 น.   หญิง  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 989  อุษา แน่พิมาย  โนนสูง  15 17:01-18:00 น.   หญิง  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 990  อุษา บำรุงบุรี  มหาราชนครราชสีมา  15 20:01-21:00 น.  ชาย  15  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 991  เอกพล เลื่อยกระโทก  มหาราชนครราชสีมา  15 08:01-09:00 น.   ชาย  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 992  Mr. Richard Herchzeg  โนนไทย  16 14:01-15:00 น.   ชาย  47  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 993  กมลทิพย์ คำโสภา  มหาราชนครราชสีมา  16 04:01-05:00 น.  หญิง  31  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 994  กรกช นิลกำเนิด  โนนสูง  16 18:01-19:00 น.  ชาย  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 995  กฤตนัย กาจกระโทก  โชคชัย  16 14:01-15:00 น.   ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 996  กิตติธัช เนียมสำโรง  โชคชัย  16 12:01-13:00 น.   ชาย  13  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 997  ไกรศรี จักรดำ  มหาราชนครราชสีมา  16 04:01-05:00 น.  หญิง  35  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 998  คำนวณ จันทร์พวง  ขามทะเลสอ  16 06:01-07:00 น.   ชาย  38  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 999  จารุต บุรารักษาเกีรติ  ป.แพทย์ นครราชสีมา  16 16:01-17:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1000  จิตรา นิตยฤทธิ์  มหาราชนครราชสีมา  16 10:01-11:00 น.   หญิง  69  คนเดินเท้า  ไม่ทราบ   จักรยานยนต์   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1001  จินนะชัย บุรารักษาเกีรติ  ป.แพทย์ นครราชสีมา  16 16:01-17:00 น.   หญิง  ผู้โดยสาร  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1002  จุณกาณจน์ สัมมาคำ  สีคิ้ว  16 05:01-06:00 น.  หญิง  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  รถโดยสาร 4 ล้อ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1003  แจ่มใจ สัมมาคำ  สีคิ้ว  16 05:01-06:00 น.  หญิง  32  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  รถโดยสาร 4 ล้อ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1004  ชนะชัย แสงแก้ว  ป.แพทย์ นครราชสีมา  16 23:01-24:00 น.   ชาย  23  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1005  ชาญ สังวาลย์  มหาราชนครราชสีมา  16 03:01-04:00 น.  ชาย  33  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1006  ชิต สำกลาง  มหาราชนครราชสีมา  16 15:01-16:00 น.  หญิง  68  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ไม่นำส่ง  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 1007  ณัฎฐวรรณ อุบล  มหาราชนครราชสีมา  16 07:01-08:00 น.  หญิง  59  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1008  ณัฐวุฒิ บัวแก้ว  มหาราชนครราชสีมา  16 22:01-23:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1009  ด.ช. รัฐภูมิ กรรณิกากลาง  โนนไทย  16 20:01-21:00 น.  ชาย  คนเดินเท้า  อื่น ๆ  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1010  ด.ช.กิตติศักดิ์ ทองหอบ  ปักธงชัย  16 02:01-03:00 น.   ชาย  10  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1011  ด.ช.กิตติศักดิ์ อินทร์โทโส  ปากช่องนานา  16 15:01-16:00 น.  ชาย  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1012  ด.ช.ฉัตรชัย แอบสำโรง  ครบุรี  16 09:01-10:00 น.   ชาย  13  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1013  ด.ช.ทวีศักดิ์ นาควรรณ  ครบุรี  16 09:01-10:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1014  ด.ช.นภนต์ คำเรียง  ปากช่องนานา  16 12:01-13:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  สามล้อเครื่อง   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1015  ด.ช.ยุทธนา ทองหอบ  ปักธงชัย  16 02:01-03:00 น.   ชาย  13  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 1016  ด.ญ.ขนิษฐา สะโหม  ปักธงชัย  16 08:01-09:00 น.   หญิง  ผู้โดยสาร  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1017  ด.ญ.จุฑารัตน์ ไตรจุฑาการ  ปากช่องนานา  16 17:01-18:00 น.   หญิง  14  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1018  ด.ญ.ชลธิชา สิงห์คต  ปากช่องนานา  16 13:01-14:00 น.  หญิง  12  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1019  ด.ญ.ธนภรณ์ จันทราช  ห้วยแถลง  16 17:01-18:00 น.   หญิง  11  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1020  ด.ญ.ธัญญาลักษณ์ ชูรัตน์  พิมาย  16 11:01-12:00 น.  หญิง  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1021  ดช.ชินกร เจิมขุนทด  ด่านขุนทด  16 09:01-10:00 น.   ชาย  13  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1022  ดช.ดาราชาติ จรูญประสิทธิ์พร  พิมาย  16 17:01-18:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  รถเก๋ง/แท็กซี่   รถโดยสารใหญ่  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1023  ดช.ภูริณัฐ นาหมื่นไวย์  พิมาย  16 18:01-19:00 น.  ชาย  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1024  ดช.สุรพงษ์ กอหาร  พิมาย  16 18:01-19:00 น.  ชาย  14  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1025  ดชสุพจน์ สมัคสิกิจ  จักราช  16 ไม่ทราบ  ชาย  12  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   จักรยานยนต์   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1026  ดญ.สุวรรณา เสาชัย  พิมาย  16 18:01-19:00 น.  หญิง  12  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1027  ดญ.อาภัสรา ทวีลาภ  ด่านขุนทด  16 09:01-10:00 น.   หญิง  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1028  ดวงนภา ชาสูงเนิน  โนนสูง  16 14:01-15:00 น.   หญิง  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1029  เด็กหญิงวรัญญา ศรีสัตย์รสนา  ครบุรี  16 18:01-19:00 น.  หญิง  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1030  ทองดี กะการดี  บ้านเหลื่อม  16 20:01-21:00 น.  ชาย  33  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1031  ทองพูน วงษ์โชติปิ่นทอง  ขามทะเลสอ  16 22:01-23:00 น.   หญิง  41  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1032  ทักษิณ คำโสภา  มหาราชนครราชสีมา  16 04:01-05:00 น.  ชาย  11  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1033  ทินกร พวงสันเทียะ  วังน้ำเขียว  16 11:01-12:00 น.  ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1034  ธกร ปทุมจิดา  มหาราชนครราชสีมา  16 03:01-04:00 น.  ชาย  20  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ใส่หมวก  ดื่ม  เจ้าหน้าที่ตำรวจ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1035  ธนาวุฒิ ดวงจัทร์โคตร  มหาราชนครราชสีมา  16 15:01-16:00 น.  ชาย  31  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1036  ธวัชชัย พูนเกิดมะเริง  สาตรเวช นครราชสีมา  16 17:01-18:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1037  ธัญญรัตน์ แกรดำ  มหาราชนครราชสีมา  16 24:01-01:00 น.  หญิง  20  ผู้โดยสาร  รถโดยสารใหญ่  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1038  ธีรภัทร ปรุกระโทก  โชคชัย  16 17:01-18:00 น.   ชาย  30  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 1039  ธีระยุทธ แก้วพวง  มหาราชนครราชสีมา  16 04:01-05:00 น.  ชาย  58  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ทุเลา/หาย  
 1040  น.ส. กิตติยา สายสูงเนิน  โนนไทย  16 14:01-15:00 น.   หญิง  34  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1041  น.ส. สายจิตร เกษมพิณ  โนนแดง  16 02:01-03:00 น.   หญิง  27  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่ทราบ   เข็มขัด  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1042  น.ส.จินตนา อาจปรุ  ปากช่องนานา  16 11:01-12:00 น.  หญิง  26  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1043  น.ส.ณัฐภัทร ทองละมูล  ปากช่องนานา  16 13:01-14:00 น.  หญิง  24  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1044  น.ส.พัชพร วิจิตร  ปากช่องนานา  16 17:01-18:00 น.   หญิง  20  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1045  น.ส.พีรนัช อัตรปรวีร์  ค่ายสุรนารี นครราชสีมา  16 21:01-22:00 น.   หญิง  26  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1046  น.ส.วิริยา สุวรรณโครต  ปักธงชัย  16 02:01-03:00 น.   หญิง  27  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 1047  น.ส.ศุภากรณ์ ดวงจันอัด  โนนไทย  16 08:01-09:00 น.   หญิง  15  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 1048  น.ส.อุรชา ฤทธิ์วงค์  ปากช่องนานา  16 17:01-18:00 น.   หญิง  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1049  น.ส.อุไรรัตน์ พลางวัน  ปากช่องนานา  16 24:01-01:00 น.  หญิง  27  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1050  น.สไพลินศิริรวง  ด่านขุนทด  16 18:01-19:00 น.  หญิง  15  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1051  นครินทร์ จิตต์ศรีสุนันท์  ขามทะเลสอ  16 22:01-23:00 น.   ชาย  35  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1052  นงค์ลักษณ์ พุทธรักษา  บ้านเหลื่อม  16 16:01-17:00 น.   หญิง  16  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1053  นรินทร์ ฉุนแสนดี  โชคชัย  16 01:01-02:00 น.  ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1054  นฤมล พงษ์ถาวร  คง  16 19:01-20:00 น.   หญิง  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1055  น่วม นรินทร์นอก  คง  16 14:01-15:00 น.   หญิง  56  ผู้โดยสาร  อื่น ๆ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1056  นส.กาญจนา อาศัยโค  พิมาย  16 18:01-19:00 น.  หญิง  23  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1057  นส.นิตยา คำพรมมา  พิมาย  16 17:01-18:00 น.   หญิง  34  ผู้โดยสาร  รถเก๋ง/แท็กซี่   รถโดยสารใหญ่  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1058  นาง จันทร์ดสม ชัยพัชร  ค่ายสุรนารี นครราชสีมา  16 12:01-13:00 น.   หญิง  63  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 1059  นาง วรรณกร สุปราสนี  ค่ายสุรนารี นครราชสีมา  16 18:01-19:00 น.  หญิง  50  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1060  นาง วลัยลักษ์ โสมาบุตร  ค่ายสุรนารี นครราชสีมา  16 08:01-09:00 น.   หญิง  39  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ใส่หมวก  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1061  นางคำตัน ซอนดอก  แก้งสนามนาง  16 19:01-20:00 น.   หญิง  65  ผู้โดยสาร  สามล้อถีบ   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1062  นางจำเนียร ปัตตาลี  สูงเนิน  16 12:01-13:00 น.   หญิง  46  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 1063  นางจำเนียร ปัตตาลี  สูงเนิน  16 12:01-13:00 น.   หญิง  46  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 1064  นางธนวันต์ ปานช่อน  ค่ายสุรนารี นครราชสีมา  16 22:01-23:00 น.   หญิง  43  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1065  นางประสงค์ ดวงจันอัด  โนนไทย  16 08:01-09:00 น.   หญิง  35  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1066  นางพิกุล จรูญประสิทธิ์พร  พิมาย  16 17:01-18:00 น.   หญิง  46  ผู้โดยสาร  รถเก๋ง/แท็กซี่   รถโดยสารใหญ่  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1067  นางพิศมัย แช่มสะน้อย  ปักธงชัย  16 19:01-20:00 น.   หญิง  58  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1068  นางเมือง ทองหอบ  ปักธงชัย  16 02:01-03:00 น.   หญิง  58  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1069  นางศศิธรณ์ เหิมชัย  พิมาย  16 17:01-18:00 น.   หญิง  27  ผู้โดยสาร  รถเก๋ง/แท็กซี่   รถโดยสารใหญ่  เข็มขัด  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1070  นางสงภา วงศ์ภักดี  ปักธงชัย  16 02:01-03:00 น.   หญิง  28  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ทุเลา/หาย  
 1071  นางส่าส่าหลุ่ย  สูงเนิน  16 16:01-17:00 น.   หญิง  26  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1072  นางสุนี สะโหม  ปักธงชัย  16 07:01-08:00 น.  หญิง  39  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1073  นางเสงี่ยม แสงโพธิ์ดา  ห้วยแถลง  16 10:01-11:00 น.   หญิง  73  คนเดินเท้า  อื่น ๆ  จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1074  นางอ้อย บุญเขียว  ห้วยแถลง  16 16:01-17:00 น.   หญิง  35  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1075  นางอาภาภรณ์ ฝึกดอนวัง  พระทองคำ  16 15:01-16:00 น.  หญิง  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1076  นายคมสันต์ นาคโนนไทย  โนนไทย  16 22:01-23:00 น.   ชาย  28  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1077  นายจักรชัย พุฒกระโทก  จักราช  16 16:01-17:00 น.   ชาย  17  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   รถจักรยาน   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 1078  นายเจษฏา เลากลาง  บัวใหญ่  16 12:01-13:00 น.   ชาย  33  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1079  นายช่วย บุญพลี  ชุมพวง  16 20:01-21:00 น.  ชาย  49  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1080  นายณรงค์ สีทา  ปักธงชัย  16 24:01-01:00 น.  ชาย  39  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1081  นายเดชา คามพิมาย  พิมาย  16 24:01-01:00 น.  ชาย  23  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1082  นายธันวา ทองมา  ปากช่องนานา  16 23:01-24:00 น.   ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1083  นายนพพร คูณกิ่ง  ปักธงชัย  16 01:01-02:00 น.  ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1084  นายนิวัติ ไชยา  ปักธงชัย  16 18:01-19:00 น.  ชาย  45  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 1085  นายบุญธรรม มัชมณฑล  ห้วยแถลง  16 16:01-17:00 น.   ชาย  35  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1086  นายบุญธรรม หาญยิ่ง  ห้วยแถลง  16 12:01-13:00 น.   ชาย  66  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1087  นายบุญหนา วงศ์อามาตย์  บัวใหญ่  16 12:01-13:00 น.   ชาย  59  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1088  นายประกิต พันเนตร  สูงเนิน  16 12:01-13:00 น.   ชาย  43  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 1089  นายประกิต พันเนตร  สูงเนิน  16 12:01-13:00 น.   ชาย  43  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 1090  นายประยูร ผิวเหลือง  บัวใหญ่  16 08:01-09:00 น.   ชาย  51  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1091  นายป้อง ทองหอบ  ปักธงชัย  16 02:01-03:00 น.   ชาย  34  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 1092  นายปุ่น ทองหอบ  ปักธงชัย  16 02:01-03:00 น.   ชาย  54  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 1093  นายพงษ์ ศักดิ์ มีโนนทอง  ปักธงชัย  16 02:01-03:00 น.   ชาย  28  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ทุเลา/หาย  
 1094  นายพรพายุ บุญมา  บัวใหญ่  16 16:01-17:00 น.   ชาย  30  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1095  นายไพฑูรย์ งัดสันเทียะ  ปักธงชัย  16 01:01-02:00 น.  ชาย  27  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 1096  นายมานพ พักสนุก  โนนไทย  16 22:01-23:00 น.   ชาย  25  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 1097  นายวรชาติ ลุนปุย  สำทะเมนชัย  16 02:01-03:00 น.   ชาย  30  คนเดินเท้า  อื่น ๆ  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ทราบ  ไม่ทราบ  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 1098  นายวินัย พุฒกระโทก  จักราช  16 16:01-17:00 น.   ชาย  25  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถจักรยาน   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1099  นายวิรัช บุญรักศรี  โนนไทย  16 24:01-01:00 น.  ชาย  64  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1100  นายศักดิ์นรินทร์ ราชวัตร  โนนไทย  16 24:01-01:00 น.  ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1101  นายศุภกร วรธงไชย  บัวใหญ่  16 10:01-11:00 น.   ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1102  นายสมพงษ์ แสงประเวช  ครบุรี  16 07:01-08:00 น.  ชาย  54  ผู้ขับขี่  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1103  นายสาม กิ่งนอก  ปักธงชัย  16 13:01-14:00 น.  ชาย  39  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1104  นายอภิสิทธิ์ ศรีคำ  จักราช  16 ไม่ทราบ  ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1105  นายอรรถพล สิมณี  ห้วยแถลง  16 10:01-11:00 น.   ชาย  16  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1106  บุญชู แขนมั่น  ขามทะเลสอ  16 22:01-23:00 น.   หญิง  60  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1107  ปราบ ภักดีวุธ  มหาราชนครราชสีมา  16 17:01-18:00 น.   ชาย  13  ไม่ทราบ  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1108  ปรีญาภรณ์ โคตะเป  สาตรเวช นครราชสีมา  16 15:01-16:00 น.  หญิง  19  ผู้ขับขี่  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1109  ปองวิทย์ วงษ์โชติปิ่นทอง  ขามทะเลสอ  16 22:01-23:00 น.   ชาย  18  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1110  ปาน ราคาแพง  มหาราชนครราชสีมา  16 16:01-17:00 น.   หญิง  43  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1111  ปิยะพงษ์ บัวจูม  มหาราชนครราชสีมา  16 04:01-05:00 น.  ชาย  21  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1112  พรพิมล พลราชม  คง  16 19:01-20:00 น.   หญิง  23  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1113  พล.ทหารอนุชา เมฆหมอก  จักราช  16 20:01-21:00 น.  ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1114  พัชรินทร์ธร แซ่ลี้  โชคชัย  16 20:01-21:00 น.  หญิง  31  คนเดินเท้า  อื่น ๆ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 1115  พิกุล ล่องสุนทร  มหาราชนครราชสีมา  16 19:01-20:00 น.   หญิง  24  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  เข็มขัด  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1116  เพชรแท้ วงษ์โชติปิ่นทอง  ขามทะเลสอ  16 22:01-23:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1117  ภานุพงษ์ อินหอม  ขามทะเลสอ  16 11:01-12:00 น.  ชาย  26  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  รถบรรทุก   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1118  มา โอฐจันทึก  สีคิ้ว  16 11:01-12:00 น.  ชาย  71  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ทุเลา/หาย  
 1119  มุฑิตา แก้วจิดา  มหาราชนครราชสีมา  16 18:01-19:00 น.  หญิง  21  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1120  เมลมิสา ใหญ่กระโทก  เสิงสาง  16 12:01-13:00 น.   หญิง  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1121  ไม่ทราบชื่อ  มหาราชนครราชสีมา  16 22:01-23:00 น.   ชาย  20  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ทุเลา/หาย  
 1122  ร.ต.สราวุธ เอมเอี่ยม  ค่ายสุรนารี นครราชสีมา  16 19:01-20:00 น.   ชาย  62  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1123  รุ่ง หวังหยิบกลาง  ขามทะเลสอ  16 11:01-12:00 น.  หญิง  39  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  รถบรรทุก   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1124  รุ่งเรือง รานอก  บ้านเหลื่อม  16 19:01-20:00 น.   ชาย  13  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1125  โรจน์ หวังหยิบกลาง  ขามทะเลสอ  16 11:01-12:00 น.  ชาย  36  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  รถบรรทุก   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 1126  วศิน แก้วลอยมา  วังน้ำเขียว  16 13:01-14:00 น.  ชาย  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 1127  วันนา สุขสำราญ  สีคิ้ว  16 11:01-12:00 น.  ชาย  70  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 1128  วารี กลีบตะขบ  วังน้ำเขียว  16 13:01-14:00 น.  หญิง  31  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1129  ศรัณญา แซ่ลี้  โชคชัย  16 20:01-21:00 น.  หญิง  คนเดินเท้า  อื่น ๆ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1130  ศริสา วงษ์โชติปิ่นทอง  ขามทะเลสอ  16 22:01-23:00 น.   หญิง  16  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1131  ศศิวิมล สมุทรผ่อง  ขามทะเลสอ  16 22:01-23:00 น.   หญิง  28  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1132  ศิริพร คลาดกลาง  โนนสูง  16 15:01-16:00 น.  หญิง  23  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1133  ศิริพร เสรี  มหาราชนครราชสีมา  16 24:01-01:00 น.  หญิง  25  ผู้โดยสาร  รถโดยสารใหญ่  รถเก๋ง/แท็กซี่   เข็มขัด  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1134  ศิริวรรณ ไหมแก้ว  มหาราชนครราชสีมา  16 08:01-09:00 น.   หญิง  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1135  สมเกียรติ อ่อนวงศ์  มหาราชนครราชสีมา  16 18:01-19:00 น.  ชาย  12  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1136  สมคิด ดอกบัว  โนนสูง  16 02:01-03:00 น.   ชาย  30  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1137  สมพง สมบูรณ์  สีคิ้ว  16 05:01-06:00 น.  ชาย  34  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  รถโดยสาร 4 ล้อ  เข็มขัด  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1138  สมพงษ์ วงศ์อั้ว  จักราช  16 10:01-11:00 น.   ชาย  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1139  สว่าง เนยสงเนิน  สูงเนิน  16 22:01-23:00 น.   ชาย  43  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1140  สะใบแพร จักรคำ  มหาราชนครราชสีมา  16 05:01-06:00 น.  หญิง  21  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1141  สันติ คำโสภา  มหาราชนครราชสีมา  16 04:01-05:00 น.  ชาย  37  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 1142  สำนวน อินหอม  ขามทะเลสอ  16 11:01-12:00 น.  ชาย  74  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  รถบรรทุก   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1143  สำรวย พร้อมจะบก  มหาราชนครราชสีมา  16 13:01-14:00 น.  หญิง  23  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถบรรทุก   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1144  สิทธิชัย ทิมรอด  ป.แพทย์ นครราชสีมา  16 23:01-24:00 น.   ชาย  27  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1145  สิทธิชาติ บินขุนทด  ด่านขุนทด  16 24:01-01:00 น.  ชาย  37  คนเดินเท้า  ไม่มี/ล้มเอง   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 1146  สุทิน อนันตสุข  มหาราชนครราชสีมา  16 04:01-05:00 น.  หญิง  29  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1147  สุเทพ กอกกระโทก  โชคชัย  16 09:01-10:00 น.   ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1148  สุนิสา นามชุ่ม  บ้านเหลื่อม  16 15:01-16:00 น.  หญิง  15  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1149  สุพิน อิ่มทะเล  มหาราชนครราชสีมา  16 17:01-18:00 น.   ชาย  53  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ทุเลา/หาย  
 1150  สุรพล สุดสาคร  มหาราชนครราชสีมา  16 15:01-16:00 น.  ชาย  85  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 1151  สุรีรัตน์ มะลิไลย  โนนสูง  16 02:01-03:00 น.   หญิง  35  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  รถเก๋ง/แท็กซี่   เข็มขัด  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1152  สุวสันต์ จักรคำ  มหาราชนครราชสีมา  16 04:01-05:00 น.  ชาย  21  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  อื่น ๆ  เข็มขัด  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1153  เสรี หวังหยิบกลาง  ขามทะเลสอ  16 11:01-12:00 น.  ชาย  30  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  รถบรรทุก   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 1154  อนันต์ยศ วงษ์โชติปิ่นทอง  ขามทะเลสอ  16 22:01-23:00 น.   ชาย  12  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1155  เอกศจี จักรคำ  มหาราชนครราชสีมา  16 04:01-05:00 น.  หญิง  37  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1156  คมเพ็ชร มะวิชัย  ด่านขุนทด  17 07:01-08:00 น.  ชาย  13  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1157  จ.ส.อ.วันชัย ญาติจันทึก  ค่ายสุรนารี นครราชสีมา  17 19:01-20:00 น.   ชาย  50  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 1158  จันทรทัย น้อยหอม  มหาราชนครราชสีมา  17 01:01-02:00 น.  หญิง  29  ผู้โดยสาร  รถตู้   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 1159  จินตนา ลาภประเสริฐ  ด่านขุนทด  17 12:01-13:00 น.   หญิง  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 1160  จิรภัทร กอหญ้ากลาง  มหาราชนครราชสีมา  17 20:01-21:00 น.  ชาย  11  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1161  จุฑามาศ ชนะเกต  ป.แพทย์ นครราชสีมา  17 19:01-20:00 น.   หญิง  26  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1162  จุฑารัตน์ วรรณโก  โนนสูง  17 13:01-14:00 น.  ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 1163  ชิด ผันกระโทก  โชคชัย  17 04:01-05:00 น.  ชาย  49  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1164  ฐติโชติ ไชยยงค์  ป.แพทย์ นครราชสีมา  17 20:01-21:00 น.  ชาย  29  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1165  ฐิติมา เจริญสุข  สีคิ้ว  17 22:01-23:00 น.   หญิง  25  ผู้โดยสาร  รถเก๋ง/แท็กซี่   ปิคอัพ  เข็มขัด  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1166  ฐิติรัตน์ วทานิยานนท์  ป.แพทย์ นครราชสีมา  17 08:01-09:00 น.   ชาย  44  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถโดยสารใหญ่  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1167  ด.ช.เอกรัฐ รักษาทัพ  ปากช่องนานา  17 14:01-15:00 น.   ชาย  13  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1168  ด.ญ.จุฑามาศ ภู่สูงเนิน  ขามทะเลสอ  17 19:01-20:00 น.   หญิง  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1169  ด.ญ.ณัฐพร ศาสตร์สูงเนิน  ขามทะเลสอ  17 18:01-19:00 น.  หญิง  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1170  ด.ญ.ณัฐมน ศาสตร์สูงเนิน  ขามทะเลสอ  17 18:01-19:00 น.  หญิง  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1171  ด.ญ.ผกามาศ ปัจจัยเก  ชุมพวง  17 10:01-11:00 น.   หญิง  12  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1172  ด.ญ.ยูถิกา ฟุ้งจันทึก  สีคิ้ว  17 18:01-19:00 น.  หญิง  13  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1173  ด.ญ.วาสนา มีดี  ชุมพวง  17 10:01-11:00 น.   หญิง  12  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1174  ดญ.มณีรัตน์ เทพกลาง  พิมาย  17 13:01-14:00 น.  หญิง  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1175  เด็กชายพลฤทธิ์ ฉิมพลี  ครบุรี  17 19:01-20:00 น.   ชาย  10  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1176  ถอน ปราบงูเหลือม  ป.แพทย์ นครราชสีมา  17 08:01-09:00 น.   ชาย  39  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1177  ทองห่อ ปรางครบุรี  โชคชัย  17 13:01-14:00 น.  หญิง  29  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1178  ทิพวรรณ พิณทะภูวง์  ป.แพทย์ นครราชสีมา  17 12:01-13:00 น.   หญิง  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1179  ธนาวุฒิ แสนพะเนา  ด่านขุนทด  17 13:01-14:00 น.  ชาย  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 1180  ธวัชชัย โคตรเสนา  เสิงสาง  17 01:01-02:00 น.  ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 1181  ธีรพงษ์ พงศ์กล้าศึก  สูงเนิน  17 07:01-08:00 น.  ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1182  น.ส.กรกมล เนื่องนิยม  ปากช่องนานา  17 07:01-08:00 น.  หญิง  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1183  น.ส.กัญจนพร พุทธไธสง  ปักธงชัย  17 11:01-12:00 น.  หญิง  36  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1184  น.ส.ทวีพลอย ชัยสุวรรณ  ปากช่องนานา  17 11:01-12:00 น.  หญิง  38  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1185  น.ส.ปรมาภรณ์ ศรกิจ  ปากช่องนานา  17 04:01-05:00 น.  หญิง  24  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1186  น.ส.พิมประภา มามะเริง  เซนต์เมรี  17 20:01-21:00 น.  หญิง  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1187  น.ส.เพ็ญนภา วรรณทอง  ปากช่องนานา  17 11:01-12:00 น.  หญิง  30  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1188  น.ส.มินทร์ตรา โพธิ์วงค์  เซนต์เมรี  17 ไม่ทราบ  หญิง  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1189  น.ส.ศิรินภา ยอดจิตร  ค่ายสุรนารี นครราชสีมา  17 20:01-21:00 น.  หญิง  16  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1190  น.ส.เสาวรส ในพรมราช  ปักธงชัย  17 15:01-16:00 น.  หญิง  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1191  น.ส.เอกรินทร์ กองโตกลาง  จักราช  17 19:01-20:00 น.   หญิง  21  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 1192  นพกรณ์ มานิตย์  มหาราชนครราชสีมา  17 08:01-09:00 น.   ชาย  40  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1193  นริศรา ณรงค์พัฒนะ  มหาราชนครราชสีมา  17 02:01-03:00 น.   หญิง  27  ผู้โดยสาร  รถตู้   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1194  นฤมล ปรางครบุรี  โชคชัย  17 13:01-14:00 น.  หญิง  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1195  นส.วิภาวรรณ เปล่งพานิช  พิมาย  17 12:01-13:00 น.   หญิง  26  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1196  นางน้อย ผิงจังหรีด  ปักธงชัย  17 18:01-19:00 น.  หญิง  64  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1197  นางพยุง คนยัง  สีคิ้ว  17 18:01-19:00 น.  หญิง  43  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1198  นางเพลิน ชินเกษม  ปักธงชัย  17 13:01-14:00 น.  หญิง  49  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1199  นางรัชฎา เตรียมพระเพลิง  ปักธงชัย  17 20:01-21:00 น.  หญิง  32  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1200  นางละออง คล้ายคลึง  สีคิ้ว  17 15:01-16:00 น.  หญิง  47  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1201  นางละเอียด ภูวนาท  พิมาย  17 10:01-11:00 น.   หญิง  39  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1202  นางวรรณี พันธุ์ หล้า  ปักธงชัย  17 11:01-12:00 น.  หญิง  52  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1203  นางศรีพรรณ ศรีแสง  สีคิ้ว  17 19:01-20:00 น.   หญิง  36  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 1204  นางสุภาพ หาญกล้า  ปากช่องนานา  17 11:01-12:00 น.  หญิง  39  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1205  นาย จรัสพงษ์ มาริศรี  ค่ายสุรนารี นครราชสีมา  17 05:01-06:00 น.  ชาย  23  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1206  นาย สมชาย นุชโหนด  ค่ายสุรนารี นครราชสีมา  17 18:01-19:00 น.  ชาย  41  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1207  นาย สัน หลงทะเล  ค่ายสุรนารี นครราชสีมา  17 19:01-20:00 น.   ชาย  39  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 1208  นายกษิณ เพชรพล  ปากช่องนานา  17 04:01-05:00 น.  ชาย  20  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1209  นายเกียรติศักด์ ศรีจันทร์  ชุมพวง  17 18:01-19:00 น.  ชาย  40  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1210  นายจัรกพันธ์ พลจันทึก  ปากช่องนานา  17 17:01-18:00 น.   ชาย  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1211  นายเจริญ ขาวสุข  ชุมพวง  17 15:01-16:00 น.  ชาย  42  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   เข็มขัด  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1212  นายชำนาญ ยอดนิล  ปากช่องนานา  17 17:01-18:00 น.   ชาย  47  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1213  นายถนอมพงษ์ อุสูงเนิน  สูงเนิน  17 14:01-15:00 น.   ชาย  28  ไม่ทราบ  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ทุเลา/หาย  
 1214  นายทองเบิ้ม ฤทธิ์นอก  ห้วยแถลง  17 16:01-17:00 น.   ชาย  55  ผู้ขับขี่  รถบรรทุก   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1215  นายธนภัทร เถาะขุนทด  สีคิ้ว  17 19:01-20:00 น.   ชาย  39  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1216  นายนวพล ที่ระลึก  สีคิ้ว  17 17:01-18:00 น.   ชาย  15  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1217  นายบุญช่วย ศุภศร  ปักธงชัย  17 18:01-19:00 น.  ชาย  39  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 1218  นายพุทธชาติ อยู่ชงด์  ชุมพวง  17 21:01-22:00 น.   ชาย  51  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 1219  นายพูน เทียมขุนทด  พิมาย  17 15:01-16:00 น.  ชาย  54  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1220  นายเพี่ยม โชว์สูงเนิน  ขามทะเลสอ  17 17:01-18:00 น.   ชาย  71  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1221  นายไพทูรย์ ดีพร้อมพันธ์  ปากช่องนานา  17 07:01-08:00 น.  ชาย  45  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1222  นายภาณุพงศ์ เชิดชูล้ำตระกูล  ค่ายสุรนารี นครราชสีมา  17 21:01-22:00 น.   ชาย  21  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1223  นายรอด โชติพรมราช  ปักธงชัย  17 18:01-19:00 น.  ชาย  75  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 1224  นายวิเชียร ปินะกาเส  ชุมพวง  17 20:01-21:00 น.  ชาย  45  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1225  นายวิทยา ทมกระโทก  หนองบุนนาก  17 22:01-23:00 น.   ชาย  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1226  นายวิสิทธิ์ อ่วมน้อย  ปากช่องนานา  17 11:01-12:00 น.  ชาย  38  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1227  นายสมัย ว่องไว  ห้วยแถลง  17 17:01-18:00 น.   ชาย  52  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1228  นายสาธิต ตัวอย่าง  จักราช  17 19:01-20:00 น.   ชาย  23  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1229  นายสุรโยะน ฟุ้งจันทึก  สีคิ้ว  17 18:01-19:00 น.  ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1230  นายหลอด ยอดนิล  ปากช่องนานา  17 17:01-18:00 น.   ชาย  41  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1231  นายอนุ ผันจังหรีด  ปักธงชัย  17 15:01-16:00 น.  ชาย  42  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ส่งต่อหลัง Admit  ทุเลา/หาย  
 1232  นายอนุชิต พรมดี  ชุมพวง  17 19:01-20:00 น.   ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1233  นายอลงกรณ์ ก้อนกระโทก  ครบุรี  17 19:01-20:00 น.   ชาย  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถจักรยาน   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1234  บดินทร์ เพชรฤทธิ์  วังน้ำเขียว  17 16:01-17:00 น.   ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  Admit  ทุเลา/หาย  
 1235  บัณฑิต โคหนองบัว  โนนสูง  17 11:01-12:00 น.  ชาย  71  ผู้ขับขี่  รถเก๋ง/แท็กซี่   รถโดยสารใหญ่  เข็มขัด  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1236  บุญยิน สิริภูมิสกุล  มหาราชนครราชสีมา  17 15:01-16:00 น.  ชาย  52  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1237  ประสงค์ จงกิตติรัตน์  มหาราชนครราชสีมา  17 07:01-08:00 น.  ชาย  46  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1238  ปิติยาภรณ์ เลิศเวชกิจ  ด่านขุนทด  17 02:01-03:00 น.   หญิง  24  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1239  พลทหารบุญมา ชินเกษม  ปักธงชัย  17 13:01-14:00 น.  ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1240  พีร์ชยุตม์ กิตติณรงค์เดช  มหาราชนครราชสีมา  17 07:01-08:00 น.  ชาย  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1241  พีรพงศ์ พุทธรัตน์  มหาราชนครราชสีมา  17 02:01-03:00 น.   ชาย  40  ผู้โดยสาร  รถตู้   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1242  เพลิน กล้าจอหอ  วังน้ำเขียว  17 20:01-21:00 น.  ชาย  29  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  เข็มขัด  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1243  ภานุพงศ์ จอมทอง  คง  17 19:01-20:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1244  มนตรี แก้วสัมฤทธิ์  มหาราชนครราชสีมา  17 01:01-02:00 น.  ชาย  29  ผู้โดยสาร  รถตู้   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1245  รัฐศาสตร์ โมขุนทด  สีคิ้ว  17 22:01-23:00 น.   ชาย  27  ผู้ขับขี่  รถเก๋ง/แท็กซี่   ปิคอัพ  เข็มขัด  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1246  ฤดีรัตน์ ศาลากลาง  คง  17 19:01-20:00 น.   หญิง  17  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ใส่หมวก  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 1247  วรเมธ นิธโยธิน  สาตรเวช นครราชสีมา  17 24:01-01:00 น.  ชาย  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1248  วัฒนา พรกุณา  สีคิ้ว  17 24:01-01:00 น.  ชาย  44  ผู้ขับขี่  รถตู้   ไม่มี/ล้มเอง   เข็มขัด  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 1249  วิยะดา ปรางครบุรี  โชคชัย  17 13:01-14:00 น.  หญิง  22  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1250  วีระ ปลั่งกลาง  คง  17 19:01-20:00 น.   ชาย  14  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ใส่หมวก  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ทุเลา/หาย  
 1251  ศิริวรรณ ครจอหอ  วังน้ำเขียว  17 24:01-01:00 น.  หญิง  17  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1252  เศรษฐพล ชื่นเพียร  ป.แพทย์ นครราชสีมา  17 21:01-22:00 น.   ชาย  42  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1253  สมบูรณ์ กองจันทร์  คง  17 18:01-19:00 น.  ชาย  19  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1254  สละ โจทย์เกาะ  มหาราชนครราชสีมา  17 22:01-23:00 น.   หญิง  60  คนเดินเท้า  ไม่ทราบ   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ทุเลา/หาย  
 1255  สวงค์ มาตรทะเล  โชคชัย  17 14:01-15:00 น.   หญิง  37  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 1256  สัชฌกร น้อยหอม  มหาราชนครราชสีมา  17 01:01-02:00 น.  หญิง  33  ผู้โดยสาร  รถตู้   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1257  สันติ กอบขุนทด  โนนสูง  17 21:01-22:00 น.   ชาย  48  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 1258  สายรุ้ง ยาชัยยะ  มหาราชนครราชสีมา  17 17:01-18:00 น.   หญิง  39  คนเดินเท้า  ไม่ทราบ   จักรยานยนต์   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1259  สุนทร อินทกูล  สีคิ้ว  17 12:01-13:00 น.   ชาย  57  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1260  สุรชัย มูลกลาง  มหาราชนครราชสีมา  17 09:01-10:00 น.   ชาย  42  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1261  สุรศักดิ์ นนธิจันทร์  วังน้ำเขียว  17 24:01-01:00 น.  ชาย  31  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   เข็มขัด  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1262  ไหว อยู่สำราญ  วังน้ำเขียว  17 20:01-21:00 น.  หญิง  49  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  เข็มขัด  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1263  อาริส บัวเกลี้ยง  มหาราชนครราชสีมา  17 01:01-02:00 น.  ชาย  23  ผู้โดยสาร  รถตู้   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1264  กมลธรรม ภูมิลา  คง  18 02:01-03:00 น.   หญิง  36  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  รถโดยสารใหญ่  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1265  กัลยา อันโยธา  มหาราชนครราชสีมา  18 02:01-03:00 น.   หญิง  28  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ไม่นำส่ง  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1266  จิราธิวัฒน์ บุญบรรลุ  โนนสูง  18 15:01-16:00 น.  ชาย  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1267  ชม กล้าหาญ  คง  18 09:01-10:00 น.   หญิง  70  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1268  ณัฐดามาษ ศกภูเขียว  คง  18 02:01-03:00 น.   หญิง  20  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  รถโดยสารใหญ่  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1269  ด.ช.ถาวร ลักษณาครบุรี  ครบุรี  18 20:01-21:00 น.  ชาย  11  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1270  ด.ช.เลิมชัย นุตกลาง  ชุมพวง  18 15:01-16:00 น.  ชาย  12  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1271  ด.ญ.ทัดดาว สร้อยจิตร  ปักธงชัย  18 11:01-12:00 น.  หญิง  12  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1272  ด.ญ.ศศิวิมล พรมกลาง  ด่านขุนทด  18 18:01-19:00 น.  หญิง  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1273  เด็กชายโยธิน กรีโชติ  ครบุรี  18 16:01-17:00 น.   ชาย  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1274  น.ส.ปิ่น จอดกลง  ปักธงชัย  18 16:01-17:00 น.   หญิง  41  คนเดินเท้า  อื่น ๆ  ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 1275  น.ส.แพรวพรรณ เที่ยงตรง  ปากช่องนานา  18 12:01-13:00 น.   หญิง  14  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1276  น.ส.รัตนาภรณ์ บุตขุนทด  ด่านขุนทด  18 18:01-19:00 น.  หญิง  16  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1277  น.ส.อลิษา วศินสุข  ปากช่องนานา  18 08:01-09:00 น.   หญิง  17  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1278  นงวีรดา สร้อยจิตร  ปักธงชัย  18 11:01-12:00 น.  หญิง  28  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1279  นภารัตน์ เทียรกลาง  โนนสูง  18 06:01-07:00 น.   หญิง  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1280  นางถวิล เข็มทอง  ชุมพวง  18 15:01-16:00 น.  หญิง  72  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1281  นางเบญจวรรณ รุ่นมะลัง  ปากช่องนานา  18 18:01-19:00 น.  หญิง  43  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1282  นางปลั่ง กลั่นโคกสูง  ปากช่องนานา  18 08:01-09:00 น.   หญิง  77  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 1283  นางมะลิ รักษาชอบ  ปากช่องนานา  18 13:01-14:00 น.  หญิง  46  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 1284  นางสาวธมลวรรณ บูรณผาย  สำทะเมนชัย  18 13:01-14:00 น.  หญิง  36  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1285  นางสำรวย เครือสีดา  ปากช่องนานา  18 16:01-17:00 น.   หญิง  60  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1286  นายจีรศักดิ ชอบใหญ่  ด่านขุนทด  18 18:01-19:00 น.  ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1287  นายถนอม บัวแก้ว  สำทะเมนชัย  18 15:01-16:00 น.  ชาย  37  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับสูง (ALS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 1288  นายถาวร นุ่นจะบุก  ขามทะเลสอ  18 10:01-11:00 น.   ชาย  37  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1289  นายทองสุข ยังจันทร์อินทร์  ชุมพวง  18 21:01-22:00 น.   ชาย  64  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 1290  นายประยุทธ วงศ์นุช  ปากช่องนานา  18 13:01-14:00 น.  ชาย  48  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1291  นายปิยะ นุกุลด่านกลาง  ชุมพวง  18 19:01-20:00 น.   ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1292  นายมด พม่า(แสงจันทร์)  ปากช่องนานา  18 07:01-08:00 น.  ชาย  35  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 1293  นายมอน แจ้งสว่าง  สีคิ้ว  18 11:01-12:00 น.  ชาย  49  ผู้โดยสาร  รถบรรทุก   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1294  นายรณกร ตาสันเทียะ  โนนไทย  18 23:01-24:00 น.   ชาย  30  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 1295  นายรุ่งโรจน์ จิรรัตน์ธัญญกุล  ปากช่องนานา  18 21:01-22:00 น.   ชาย  35  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1296  นายวสันต์ ยอดมะระ  สำทะเมนชัย  18 22:01-23:00 น.   ชาย  19  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   Admit  ทุเลา/หาย  
 1297  นายวิเชียร สร้อยจิตร  ปักธงชัย  18 11:01-12:00 น.  ชาย  35  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 1298  นายวินัย ภูศรี  สำทะเมนชัย  18 09:01-10:00 น.   ชาย  41  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1299  นายวุฒิชัย หงสกุล  โนนไทย  18 23:01-24:00 น.   ชาย  26  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1300  นายสมบัติ บุญวงศ์  หนองบุนนาก  18 14:01-15:00 น.   ชาย  37  ผู้ขับขี่  รถบรรทุก   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1301  นายสันติ ปะทิเก  สำทะเมนชัย  18 09:01-10:00 น.   ชาย  54  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1302  นายสำราญ ฆ้องนอก  ปากช่องนานา  18 18:01-19:00 น.  ชาย  43  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ส่งต่อก่อน Admit  ทุเลา/หาย  
 1303  นายสุพรม ชาญเขว้า  ปากช่องนานา  18 13:01-14:00 น.  ชาย  39  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1304  นายสุพรรณ หล่อมทอง  ปากช่องนานา  18 22:01-23:00 น.   ชาย  35  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   จักรยานยนต์   ไม่ใส่  ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1305  นายอนิรุทธ์ ปราจิตร์  ปักธงชัย  18 20:01-21:00 น.  ชาย  26  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1306  นายอรุณ กุลสันเทียะ  โนนไทย  18 23:01-24:00 น.   ชาย  25  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1307  นายอุทัย บัวสุนทร  ด่านขุนทด  18 17:01-18:00 น.   ชาย  87  ผู้ขับขี่  รถจักรยาน   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1308  ปรีชา จิตใส  ป.แพทย์ นครราชสีมา  18 20:01-21:00 น.  ชาย  33  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ใส่หมวก  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1309  ปิ่น อยู่ยืน  ป.แพทย์ นครราชสีมา  18 16:01-17:00 น.   ชาย  43  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1310  พินโย มงคลเกตุ  คง  18 02:01-03:00 น.   หญิง  30  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  รถโดยสารใหญ่  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1311  พีรศักดิ์ สุขสนิท  มหาราชนครราชสีมา  18 07:01-08:00 น.  ชาย  18  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1312  ภัทรวดี ไชยปัญญา  ป.แพทย์ นครราชสีมา  18 14:01-15:00 น.   หญิง  26  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1313  ยุพิน ซารม่า  โนนสูง  18 06:01-07:00 น.   หญิง  38  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1314  รัตนาภรณ์ ทองดี  มหาราชนครราชสีมา  18 24:01-01:00 น.  หญิง  19  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1315  ราตรี แดงจันทึก  สีคิ้ว  18 13:01-14:00 น.  หญิง  38  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1316  ราตรี วัฒนวิทย์  สีคิ้ว  18 17:01-18:00 น.   หญิง  45  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1317  ละเอียด ดงอุทิศ  มหาราชนครราชสีมา  18 22:01-23:00 น.   หญิง  51  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1318  ลักษมี พึ่งโคกสูง  มหาราชนครราชสีมา  18 03:01-04:00 น.  หญิง  35  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1319  วนัชพงษ์ แก้วศรีงาม  พิมาย  18 23:01-24:00 น.   ชาย  20  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1320  วรรณรัตน์ ทรงสวรรณ  มหาราชนครราชสีมา  18 11:01-12:00 น.  ชาย  ผู้โดยสาร  รถตู้   รถเก๋ง/แท็กซี่   ไม่ทราบ  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1321  วสันต์ชัย โพธิ์นอก  มหาราชนครราชสีมา  18 23:01-24:00 น.   ชาย  22  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  Admit  ทุเลา/หาย  
 1322  วาสนุช รักกู้ชัย  มหาราชนครราชสีมา  18 09:01-10:00 น.   หญิง  15  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   จักรยานยนต์   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1323  วิษณุ ผันกลาง  เสิงสาง  18 15:01-16:00 น.  ชาย  21  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   ไม่ทราบ   ไม่ใส่  ไม่ทราบ  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1324  ศภฤกษ์ อันโยธา  มหาราชนครราชสีมา  18 02:01-03:00 น.   ชาย  30  ผู้ขับขี่  ปิคอัพ  อื่น ๆ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ไม่นำส่ง  Admit  ทุเลา/หาย  
 1325  ศราวุฒิ หยิบกลาง  มหาราชนครราชสีมา  18 23:01-24:00 น.   ชาย  17  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1326  ศิรสิทธิ์ ประภาวะกา  โนนสูง  18 11:01-12:00 น.  ชาย  33  ผู้ขับขี่  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1327  สกลวัฒน์ ศกภูเขียว  คง  18 02:01-03:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  ปิคอัพ  รถโดยสารใหญ่  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1328  สว่าง ศรีชงัก  มหาราชนครราชสีมา  18 15:01-16:00 น.  หญิง  41  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ปิคอัพ  ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  มูลนิธิ/อาสาสมัคร  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1329  สิรภพ บุญภักดี  คง  18 17:01-18:00 น.   ชาย  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1330  สุภาวดี พักตร์แก้ว  โนนสูง  18 11:01-12:00 น.  หญิง  37  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   รถเก๋ง/แท็กซี่   ใส่หมวก  ไม่ดื่ม  หน่วย EMS ระดับกลาง (ILS)  ไม่  ทุเลา/หาย  
 1331  อทิตยา กลอนกลาง  โนนสูง  18 06:01-07:00 น.   หญิง  ผู้โดยสาร  จักรยานยนต์   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย  
 1332  อรนลิน อินพู่  สาตรเวช นครราชสีมา  18 16:01-17:00 น.   หญิง  ผู้โดยสาร  สามล้อถีบ   ไม่มี/ล้มเอง   ไม่ใส่  ไม่ดื่ม  ผู้ประสบเหตุ/ญาติ   ไม่  ทุเลา/หาย